Online Test

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar ®

Denkt u dat uw kind ADHD heeft?

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind mogelijk ADHD heeft
en u meer duidelijkheid wenst..

Een on-line zelftest, voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Aan de hand van de “waardering” van een aantal criteria, ontstaat meer
inzicht of uw kind mogelijk ADHD heeft.
De test is gebaseerd op een aantal “waarschijnlijkheidscriteria” voor een
diagnose ADHD (gegrond op een z.g. gedragsbeoordelingslijst, aan de hand
waarvan kan worden bepaald of de patiënt gedragssymptomen van ADHD
vertoont), maar is geen diagnose opzichzelf. Daarvoor is o.a. een leeftijd/
situatie gecorrigeerde test noodzakelijk.
Het verdient aanbeveling bij een zeer hoge score met de huisarts te
overleggen om nader onderzoek te laten doen.
 Deze test is van het
 ADHD Behandelcentrum
 te Capelle aan den IJssel

Opvoedkundig advies

Opvoedtips/advies

Voor ouders van een kind met ADHD

Hier worden geen behandelingsmethoden genoemd maar de opvoedkundige aanpak, voor ouders, diegene die dagelijks met het kind te maken hebben. Voor hen is het dus van groot belang om te weten hoe zij het beste met een kind met ADHD om moeten gaan.
Ouders van kinderen met ADHD zijn voortdurend op zoek
naar praktische adviezen.
Hoe pak je je kind het beste aan als hij een driftbui heeft?
Wat kun je doen aan zijn agressie?
Hoe kun je zijn angsten en verdriet opvangen?
Hoe haal je je kind uit het hoekje waar het altijd in wegkruipt?
Wat kun je doen als je kind wordt gepest?
En niet te vergeten de gevoelens van de ouders zelf.
Hoe kun je de voortdurende opvoedingsdruk aan?
Hoe kun je de onzichtbare handicap van je kind het beste verklaren?
En moet dat altijd, of juist niet?
 

1. Bied structuur

De meeste kinderen hebben van zichzelf het vermogen te leren wat kan en wat niet kan. Ze weten al vrij snel wat mag en wat niet mag. Ze leren van hun ervaringen. Kinderen met ADHD hebben een aandachtsstoornis en die belemmert hen die inwendige structuur op te bouwen. Bij hen duurt het veel langer, vandaar die ongeremdheid. Zij hebben dus veel langer

duidelijke uitwendige structuur nodig. Het aanbrengen van structuur is dus van groot belang. De structuren die de ouders aanbrengen, scheppenorde en duidelijkheid. Zij stellen grenzen aan de vrijheid en geven regels voor het gedrag van het kind, zonder dat daarbij de eigen identiteit van het kind wordt verloochend. Bij het aanbrengen van structuur moet aan de volgende zaken gedacht worden:

– zorgen voor een rustige en stabiele leefomgeving

– ordening aanbrengen in de dag

– opdrachten in deeltaken geven

– structuur in het taalgebruik van de opvoeder

Dus structuur in de ruimste zin van het woord: in handelen, tijd, taal en ruimte.

Structuur in handelen betekent: zorgen voor regelmaat, vaste routines. Vaste regels bij het opstaan, wassen, aankleden, eten, naar school gaan. Ook moet er gedacht worden aan vaste regels voor het opruimen van speelgoed. Al gauw ligt er overal wat. Hoe meer speelgoed over de vloer verspreid ligt, hoe onoverzichtelijker het wordt voor een kind met ADHD.
Structuur in het aanbieden van speelgoed kan het kind helpen zelf overzicht te houden Vaste regels voor de tijden van opstaan, eten, televisie kijken en slapen  gaan, zorgen voor structuur in tijd.
Structuur in taal betekent: korte, duidelijke zinnen gebruiken. Vooral bij het geven van een opdracht of als het kind iets verboden wordt. Meerdere opdrachten worden verwarrend dus kun je het kind het beste één opdracht tegelijk geven.
Structuur in ruimte houdt in dat alles zijn vaste plaats heeft in huis.Bijvoorbeeld ieder zijn vaste plaats aan tafel.

2. Geef het kind een aanmoedigingspremie in plaats van straf

Belonen werkt beter dan straffen, zeker bij een kind met ADHD. Deze kinderen worden al vaak genoeg op hun vingers getikt vanwege hun ongeremde, impulsieve en/of onnadenkende gedrag. Belangrijk is om alert te zijn op goede gedragingen, hoe miniem ook, en deze ter plekke te belonen. Negatieve gedragingen moeten voor zover mogelijk is, genegeerd worden. Positieve aandacht zal op den duur doorwerken en het gevoel van eigenwaarde! Voor het bereiken van veranderingen is een positief stimulerende, versterken, consequente aanpak noodzakelijk.

3. Toon begrip

Agressie, drift, angst en verdriet zijn steeds terugkomende emoties die veel begrip vragen. Agressie en drift vragen om een kalme, rustig doortastende houding. Een agressief of driftig kind kun je bij anderen weghalen en vragen wat er aan de hand is. Vaak kunnen kinderen zelf in hun kwaadheid helemaal niets meer zeggen. Als de emoties gezakt zijn, kan samen met de anderen gepraat worden. Bij angsten en verdriet zijn kinderen geneigd zich terug te trekken, vooral als ze merken dat anderen hen niet begrijpen. Voor hen is het belangrijk dat ze thuis een veilige haven hebben waar ze hun emoties kwijt kunnen.
4. Heb Geduld

Door het bieden van structuur, het geven van positieve aandacht en het tonen van geduld, zal het geduld van ouders steeds minder op de proef gesteld worden. Wanneer ouders toch hun geduld verliezen, is het het beste om even weg te gaan of het kind weg te sturen. Dan gebeuren er geen dingen die ouders achteraf eigenlijk niet wilden.

5. Geef blijk van je liefde

Al het voorgaande moet verpakt zijn in onvoorwaardelijke liefde. Een schouderklopje of een hij over de bol zijn kleine dingen die een ouder kan doen om het kind te laten weten dat het van hem of haar houdt.

6. Geef het kind meer directe feedback en laat meteen merken wat de
consequenties zijn van zijn gedrag.

Kinderen met ADHD lijken zich veel meer dan andere kinderen te worden beïnvloed door de gebeurtenissen van het moment. Het is daarom belangrijk dat de ouders deel gaan uitmaken van dat moment, want anders zullen ze weinig invloed kunnen uitoefenen op het kind met ADHD. Kinderen met ADHD gaan al snel op zoek naar andere bezigheden als de opdracht waar zij op dat moment mee bezig zijn, eentonig of saai is en weinig beloning oplevert. Om een kind aan de opdrachten te blijven laten werken, moet het kind bij positief gedrag positieve feedback krijgen. Hierdoor wordt het voor het kind de moeite waard om aan de opdracht te blijven werken. Zo moet ook vastgesteld worden wat de onaangename gevolgen zijn als het kind iets anders gaat doen dan het is opgedragen. Hetzelfde geldt als ouders negatief gedrag willen proberen te veranderen. Het kind moet snel beloond worden als het zich goed gedraagt en er moet positieve feedback gegeven worden.

Positieve feedback kan gegeven worden door het te prijzen en complimentjes te geven, mits daarbij ook uitdrukkelijk en precies wordt gezegd wat het was. Dit kan ook gebeuren in de vorm van lichamelijke genegenheid. Soms is het nodig het kind een extra beloning te geven. Het kind mag dan bijvoorbeeld iets extras hebben of doen of er kan een systeem bedacht worden waarbij het kind punten kan behalen om iets extras te krijgen. Alleen prijzen is niet voldoende om het kind te motiveren aan de opdracht te blijven werken en hoe sneller de feedback wordt gegeven, des te meer effect deze heeft.

7.  Geef het kind geregeld feedback

Kinderen met ADHD hebben er niet alleen baat bij als zij snel feedback over hun gedrag krijgen en weten wat de gevolgen zijn, maar ook als dit met een zekere regelmaat gebeurt. Snel feedback, een beloning of straf kan nuttig zijn, zelfs als dit maar zo af en toe wordt gedaan, maar het kind is er nog meer bij gebaat als dit vaak gebeurt.

8. Zorg voor gevolgen die een grotere invloed hebben

Er zijn voor kinderen met ADHD duidelijkere en krachtigere gevolgen nodigdan voor andere kinderen om hem aan te sporen zijn werk te doen, de regels op te volgen of zich goed te gedragen. Deze gevolgen kunnen de vorm hebben van lichamelijke genegenheid, privileges, iets lekkers, munten of punten, een kleinigheidje zoals speelgoed of iets voor een verzameling en soms zelfs geld.

9. Visualiseer tijd en overbrug tijd waar nodig

Kinderen met ADHD hebben een achterstand in hun ontwikkeling van een inwendig besef van tijd en toekomst. Omdat zij niet eenzelfde besef van tijd hebben als kinderen zonder ADHD, kunnen zij niet goed overweg met opdrachten waarvoor een tijdslimiet geldt en waarvoor zij zich moeten voorbereiden. Zij hebben een hulpmiddel nodig dat hen helpt herinneren hoeveel tijd zij hebben voor een bepaalde taak. Een kind krijgt bijvoorbeeld

twintig minuten om zijn kamer op te ruimen, je kunt dan een kookwekker neerzetten op twintig minuten op een zichtbare plaats in de kamer van het kind. Het kind moet verteld worden dat de wekker er staat en waar het staat. Voor opdrachten die meer tijd in beslag nemen, zoals het maken van een verslag, is het belangrijk dat de tijd overbrugt wordt. Dit houdt in dat de opdracht in kleinere dagelijkse taken onderverdeeld moet worden, zodat het kind elke dag een deel van de totale opdracht af kan krijgen.

Zonder deze hulpmiddelen zal het kind met ADHD waarschijnlijk pas op het laatste moment aan de opdracht beginnen, waardoor het vaak onmogelijk wordt om het goed te doen.

10.  Visualiseer belangrijke informatie op de prestatieplek

Zoals al eerder genoemd is het werkgeheugen, of het vermogen om de informatie die nodig is om een opdracht uit te voeren te onthouden, bij kinderen met ADHD veel minder goed ontwikkelt. Om het kind daarbij te helpen is het handig om belangrijke informatie voor het kind te visualiseren op de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd. Op die plaats kan bijvoorbeeld een kaart neergezet worden waarop belangrijke regels en geheugensteuntjes geschreven zijn.

Bijvoorbeeld: Blijf doorwerken’ of ‘vraag om hulp als je dat nodig hebt.
Met geheugensteuntjes kunnen problemen aangepakt worden die het kind op de prestatieplek heeft.

11. Visualiseer de motivatie op de prestatieplek

Kinderen met ADHD hebben niet alleen moeite met het internaliseren* van tijd en regels maar ook van motivatie. Zij kunnen niet de inwendige motivatie verzamelen die nodig is om werk te blijven doen dat vervelend en saai is, veel inspanning vergt of lang duurt. Dit tekort aan intrinsieke (wezelijke) motivatie kan grotendeels worden overwonnen door het kind van buitenaf te motiveren door middel van een aanmoedigingspremie, een beloning of een complimentje als het kind zich gedraagt, zich aan zijn opdracht houdt en de regels opvolgt, wat het kind dan ook moeilijk vindt. Zo creëer je een win-win- situatie.

(* Het eigen maken van vaardigheden, menskwaliteiten, ervaringen, aanleg, kennis en gevoel.)

12. Visualiseer gedachten en het oplossen van problemen

Kinderen met ADHD lijken niet zo goed te kunnen omgaan met opgeslagen informatie als andere kinderen op het moment dat zij moeten stoppen om na te denken over een situatie of een probleem. Ze reageren impulsief, zonder te overwegen welke mogelijkheden ze hebben.

Deze kinderen kunnen geholpen worden door manieren te zoeken waarmee het probleem en de mogelijke oplossingen gevisualiseerd worden. Een kind moet bijvoorbeeld een opstel schrijven voor school. Je kunt het kind dan in een tekstverwerkingsprogramma alles laten opschrijven wat bij hem/haar opkomt. Op deze manier krijgen de gedachten van het kind een plaatsje in plaats van dat het deze weer vergeet. Het kind kan nu letterlijk met zijn/haar ideeën spelen.

13. Streef ernaar consequent te zijn

Bij de aanpak van het gedrag van het kind moet steeds dezelfde strategie gevolgd worden. Consequent zijn betekent letten op de volgende vier belangrijke punten:

– Wees altijd consequent, nee blijft nee, ja blijft ja!

– Geef niet te gauw op als er net met een nieuw gedragsveranderend programma is
begonnen.

– Reageer op dezelfde manier, zelfs als de omgeving verandert.

– Zorg dat beide ouders dezelfde methoden toepassen.

14. Geen woorden, maar daden

Kinderen met ADHD hebben geen gebrek aan intelligentie, vaardigheden of verstand, dus alleen maar tegen het kind praten zal geen verandering  brengen in de onderliggende neurologische problemen waardoor het kind zo ongeremd is. Het kind is veel gevoeliger voor de gevolgen en de feedback die ouders gebruiken en veel minder gevoelig voor argumentatie dan een kind zonder ADHD.

15. Bereid je voor op probleemsituaties

Boodschappen doen in een winkel kan problemen opleveren. Het kind begint bijvoorbeeld alle verpakkingen op te maken, spullen van de planken te halen, ondanks dat de ouder hem/ haar waarschuwt. Deze ellende kan de ouder bespaard blijven door zelf ruim van te voren te bedenken hoe deze problemen het beste aangepakt kunnen worden. Zo kan een actieplan ontwikkeld worden voordat de probleemsituatie zich voordoet. Het kind moet vooraf verteld worden wat de ouder van plan is als het fout gaat en moet daar ook naar handelen als er een probleem ontstaat.

16. Denk eraan dat het kind “een handicap” heeft

Ouders van een moeilijk opvoedbaar kind met ADHD vergeten soms de problemen van hun in de juiste verhoudingen te zien. Zij worden boos, in verlegenheid gebracht of raken gefrustreerd als hun opvoedingsmethode in eerste instantie niet lijkt te lukken. Soms vallen ze zelfs terug tot kinderlijk gedrag en gaan op een kinderlijke wijze staan redetwisten. Een manier voor ouders, om in alle omstandigheden het hoofd koel te houden, is te proberen om een psychologische afstand tussen ouder en de problemen van het kind te bewaren.

17.  Trek je de problemen of de stoornis van het kind niet persoonlijk aan.

Ouders moeten zichzelf niet toestaan om hun gevoel van eigenwaarde en persoonlijke waardigheid afhankelijk te maken van het feit dat zij een argument of conflict met het kind heeft ‘gewonnen’. Voor ouders is het belangrijk om kalm te blijven en de problemen te benaderen met een zekere humor.

18. Oefen vergevingsgezindheid

– Sluit de dag af met je kind door de dag door te nemen, geef blijk van liefde…
“Morgen is er weer een nieuwe dag”

– Elke dag, nadat het kind naar bed is gebracht of voordat je als ouders gaat slapen, even
de tijd nemen om de dag te overdenken en het kind eventuele overtredingen die het die
dag gemaakt heeft te vergeven.

– Als ouders andere mensen vergeven wanneer zij het ongewenste gedrag van het kind
verkeerd hebben begrepen en zodanig hebben gereageerd dat ouders of kind zich
beledigt voelen.

– Vergeef je eigen fouten, die je als ouder hebt gemaakt in de aanpak van het kind.

 

Tips bij pubers/ (jong)volwassenen

Jeugdzorg

Jeugdzorg is beschikbaar voor jeugdigen tot 18 jaar met ernstige

opgroei- en opvoedproblemen.
De jeugdzorg is er ook voor hun ouders of opvoeders.
De wet die deze vormen van hulp regelt, is de Wet op de jeugdzorg.
Deze is sinds 1 Januari 2005 van kracht
Deze website is exclusief voor het melden van vragen en klachten
over de veranderingen in de ggz, verslavingszorg
en maatschappelijke opvang.

Pedagogische Begeleiding

Sommige kinderen en jongeren hebben extra steun nodig in de manier waarop zij de wereld tegemoet treden. Hierbij valt te denken aan kinderen met ADHD, een aanverwant autistische stoornis, NLD, een verstandelijke handicap, Gilles de la Tourette, of bijvoorbeeld nieuwetijdskinderen.
Annemarie van den Brink is zich gaan richten op kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Ze werkt in gezinnen die extra ondersteuning wensen.
Zij merkte dat er veel gezinnen waren
die hulp zochten, vandaar dat zij een
eigen bedrijf is begonnen:
 
    “OPpiePAS, voor pedagogische begeleiding en ondersteuning”
Voor wie
 
Ouders

Voor ouders die een kind hebben dat extra aandacht vraagt. Zodat zij zelf kunnen ontspannen, de zorg even uit handen kunnen geven en weer tot zichzelf kunnen komen. Een andere reden kan zijn dat er door de begeleiding van het ene kind weer voldoende aandacht kan zijn voor de broertjes en zusjesin het gezin.

Kinderen   

Voor kinderen die willen groeien in wie ze zijn. Die naar de aarde zijn gekomen in de wetenschap gehoord, aanvaard en gerespecteerd te worden om wie ze zijn met heel hun wezen. Mijn manier van begeleiden is op basis van wederkerigheid en respect. En natuurlijk niet te vergeten van plezier, spelen en pret.
Pedagogische instellingen
 
Voor Kinderdagverblijven
Omdat iedere leidster wel het gevoel kent van… er is iets met dit kind, maar ik weet niet wat. Ik wou dat er eens iemand met me meekeek”. Soms is er niets aan de hand, en soms is er meer aan de hand.

OPpiePAS verleent ondersteuning aan leidsters en/of kinderen in de groep.Voor bedrijven of organisaties die logeeropvangrealiseren. Deze kunnen Annemarie inhuren als begeleidster.
Voor scholen die extra ondersteuning willen voor een kind in de klas. Deze ondersteuning kan meestal worden ingezet vanuit het rugzakje of een Persoons Gebonden Budget.
Tevens kan OPpiePAS informatieavonden organiseren ten behoeve van ouders, leraren, leidsters, begeleidsters/begeleiders over pedagogischekwesties.
Site Oppiepas Hier vindt U hoe je contact kunt opnemen met Oppiepas

Ho, tot hier en niet verder

Training in weerbaarheid
 Kind en ouder
 
Als ouders maak je je vaak zorgen. Je wilt dat je kind zich goed voelt, voor zichzelf kan zorgen, zo nodig voor zichzelf opkomt, samen speelt en rekening houd met anderen en zichzelf kan beschermen.We hopen dat onze kinderen voldoende zelfvertrouwen krijgen en de uitdaging van het leven aandurven. Het idee dat het niet goed gaat met onze
kinderen of dat zij gevaar lopen, maakt ons bang. Soms weten we niet goed hoe we daar mee om moeten gaan of wat we moeten doen om hen te beschermen.Met behulp van de cursus kunnen kinderen op een speelse manier grondregels en vaardigheden leren, waardoor ze op zichzelf kunnen vertrouwen en zich sterker en veiliger voelen. Kinderen gaan zichzelf (weer) als waardevol ervaren en leren beter met zichzelf en andere omgaan. Als ouders kunnen wij hen daarbij helpen.

 Ho, tot hier en niet verder. Training weerbaarheid. 
Kind en leerkracht
Als leerkracht komt u ook momenten tegen waarop u zich afvraagt  hoe u met een bepaald kind moet omgaan. Een grote groep kinderen is sociaal en emotioneel niet vaardig.
Soms heeft u één of meerdere kinderen in de klas die extra zorg nodig hebben,omdat ze leer- en/of gedragsstoornissen hebben, zoals PD-NOS, Asperger, NLD, ADHD, enzovoort. Uit ervaring blijkt dat het heel ondersteunend werkt als u uw zorgen kunt uitspreken en delen. Bureau Veerkracht geeft u die ondersteuning en gaat nog een stapje verder.
De methode ‘Ho, tot hier en niet verder … !’

is ontwikkeld door Jooske Kool,bewegingsexpressie therapeut /psychomotorisch therapeut.
Jooske is ook auteur van het gelijknamige boek,
uitgegeven bij ACCO (ISBN 90-334-4558-1):
een handleiding voor een training in sociale weerbaarheid
voor hulpverleners, begeleiders of leerkrachten.
Zij is initiatief neemster van de  Stichting Uit eigen beweging en verzorgt naast de ontwikkeling van de methode, trainingen voor kinderen en hun ouders, het schoolproject,
de opleiding tot trainer en supervisie.
Lees meer op de site van Bureau Veerkracht:

ADHD-kinderen gebaat bij getrainde ouders

ADHD-kinderen gebaat bij getrainde ouders

Kinderen met ADHD hebben er baat bij als hun ouders een oudertraining
volgen. Ze worden minder ongehoorzaam,
vertonen minder opstandig gedrag
en hebben minder
driftbuien en angst- en stemmingsklachten. Dat blijkt uit
onderzoek van Barbara van den Hoofdakker waarbij zij 94 kinderen tussen vier en
twaalf jaar met ADHD en gedragsproblemen onderzocht.

Gedrag belonen

Ouders van kinderen met ADHD zijn vaak geneigd negatief gedrag te bestraffen.
Dat wordt in de oudertraining doorbroken. Ouders leren hoe ze het best op ongewenst
gedrag kunnen reageren, maar vooral ook hoe ze positief gedrag van hun kind kunnen
stimuleren.

Minder stress

Naast de verbetering bij het kind, neemt ook de hoeveelheid stress bij de ouders neemt af.
Maar op dit punt biedt oudertraining geen meerwaarde boven de reguliere zorg, want ook
in de groep die alleen reguliere zorg kreeg, nam de stress bij de ouders af.

Andere stoornissen

Wanneer het kind naast ADHD ook andere stoornissen heeft, zoals een gedragsstoornis,
of een angst- of stemmingsstoornis, biedt de oudertraining geen duidelijke meerwaarde.
Oudertraining wordt in Nederland al enige jaren aangeboden, maar de effectiviteit ervan
was in ons land nog nooit onderzocht.

Oudertraining effectief voor kinderen met ADHD
Proefschrift
Op 7 oktober 2009 promoveert Barbara van den Hoofdakker
(Accare UCKJP, manager Inhoudelijke Zaken) op het proefschrift: Gedragstherapeutische
oudertraining voor kinderen met ADHD,
Effectiviteit in de klinische praktijk en voorspellers van behandelresultaat.
Oudertraining effectief voor kinderen met ADHD

Interview spreker Symposium Lianne van der Veen
Opvoeden met het vergrootglas
Advies voor ouders van kinderen met PDD-NOS en/ofADHD

Informatief online programma

Drie op de honderd Nederlandse kinderen worstelen met ADHD. Het informeren van kinderen over hun aandoening is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, heeft daarom een online psycho-educatieprogramma ontwikkeld voor kinderen met ADHD van 6 tot 8 jaar:

ADHD voor kids.nl

Visueel prikkelende en stimulerende psycho-educatie
Met ADHD voor kids komt het kind in drie fasen meer te weten over ADHD. Vijf vrolijke dieren leiden het kind in de eerste fase langs educatieve spelletjes en leggen uit wat ADHD precies is. In het tweede deel vertellen bekende en onbekende Nederlanders met ADHD hoe zij deze aandoening ervaren en benadrukken ook positieve aspecten van ADHD. Zo wordt het zelfbeeld van een kind positief beïnvloed. De laatste fase draait om herkenning en acceptatie. In korte tijd leert het kind meer over ADHD en over zichzelf!

Het programma is zeer geschikt als ondersteuning bij de behandeling van ADHD door psychologen, orthopedagogen en remedial teachers. Ook kun

Indicatie AWBZ en WMO

Indicatie AWBZ aanvragen

Wie zorg nodig heeft vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), moet hiervoor een indicatie hebben. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft zo’n indicatie af.

CIZ geeft AWBZ-indicatie af

Het CIZ neemt indicatiebesluiten op grond van de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012. Zorgaanbieders kunnen een indicatieadvies geven voor hun cliënten. Dit advies zet het CIZ na toetsing om in een indicatiebesluit.

Op de website van het CIZ staat hoe u een AWBZ-indicatie aanvraagt en wat er daarna gebeurt. Bij het invullen van de aanvraag kan een organisatie als MEE, een zorginstelling of de huisarts helpen.

Indicatie voor jeugd-ggz

Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) neemt indicatiebesluiten voor jeugd-ggz (jeugd-geestelijke gezondheidszorg). Neem hiervoor contact op met het BJZ in uw regio.

Hulp en ondersteuning door de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De Wmo regelt dat mensen die moeite hebben met het huishouden of met bewegen, daarvoor hulp krijgen. Bijvoorbeeld thuiszorg of een rolstoel. Mensen kunnen voorzieningen die onder de Wmo vallen, aanvragen bij hun gemeente.

Rijbewijs en ADHD

Rijbewijs voor ADHD’er zonder keuring
Uitgegeven: 27 juni 2012 20:55

DEN HAAG – Mensen die worden behandeld tegen de hyperactiviteitsstoornis ADHD hoeven niet meer elke 3 jaar te worden gekeurd.  De Tweede Kamer gaf minister Melanie Schultz (Infrastructuur) woensdag de opdracht de keuringen voor deze groep mensen per direct te laten stoppen.

Mensen met ADHD moeten nu elke 3 jaar worden gekeurd. Volgens SP-Kamerlid Farshad Bashir, die een motie indiende om de keuringen van tafel te krijgen, kost dit automobilisten met ADHD onnodig honderden euro’s. Ook rijden mensen die behandeld worden tegen ADHD niet slechter dan anderen en wordt de ziekte met de jaren niet erger, betoogt hij.

Steun

Bashir kreeg steun van de PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, lid-Brinkman en de PVV. Schultz was niet blij met de motie. Zij wilde een advies van de Gezondheidsraad afwachten, voordat ze een besluit zou nemen over de keuringen voor ADHD’ers die al worden behandeld. ”Ik wil niet verantwoordelijk zijn – samen met de Kamer omdat u de motie steunt – als er toch een ongeluk gebeurt zonder dat ik het advies heb afgewacht”, stelde zij. Bashir wil zo snel mogelijk een brief van de minister waarin staat hoe ze de opdracht van de Kamer gaat uitvoeren. Ze moet onder meer het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen opdragen de keuringen niet meer uit te voeren.

Mensen met autisme hebben ook te maken met herkeuringen voor hun rijbewijs. Hopelijk vormt dit besluit aanleiding om ook de keuringen voor deze groep te heroverwegen.

2 juli 2012               Rijksoverheid
10 september 2012   Het CBR en ADHD