Wet en Regelgeving

Wet en regelgeving voor kinderen met ADHD

 

De overheid wil stimuleren dat alle kinderen zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Hiervoor bestaat een aantal regelingen waarvan kinderen en jongeren met ADHD en Aanverwanten gebruik kunnen maken als ze extra zorg nodig hebben. Er zal vanaf 2013 heel veel veranderen.

Op deze pagina zijn voor u een aantal regelingen op een rijtje gezet.

Het is aan te raden ‘altijd’ contact op te nemen met de betreffende instantie(s) en na te vragen wat de regels precies zijn en waar u rekening mee moet houden. Het is mogelijk dat uw persoonlijke situatie net anders ligt.

Tip!
Bewaar altijd kopieën van correspondentie en maak notities van telefoongesprekken, waarbij u de datum en de naam van de persoon die u te woord heeft gestaan noteert. Mocht u onverhoopt een bezwaar- of beroepschrift willen indienen, dan zijn dit soort gegevens van groot belang. Om in aanmerking te komen voor veel van de volgende regelingen, is er meestal een lange weg te bewandelen. Er moeten aanvraagformulieren ingevuld worden, soms deskundigen aan huis ontvangen worden en altijd moet men over veel geduld beschikken. Dan kan het ook nog gebeuren dat uw aanvraag wordt afgewezen. Leg u daar niet meteen bij neer; het loont bijna altijd de moeite bezwaar te maken! Soms ziet u misschien door de bomen het bos niet meer.

ZORG

WMO

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap of een chronisch psychisch probleem. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel.

Gemeente verantwoordelijk voor Wmo

Uw gemeente bepaalt zelf voor het grootste deel hoe ze de Wmo uitvoert. Uw gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor het lokale Wmo-beleid. Als u wilt weten van welke Wmo-voorzieningen u gebruik kunt maken, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. De meeste gemeentes hebben een loket waar u terecht kunt met Wmo-vragen, bijvoorbeeld het Wmo-loket, Zorgloket of Loket Wegwijs.

Opgemerkt dient te worden, dat alle gemeenten hierin hun eigen beleid mogen voeren. Het kan dus zijn dat sommige voorzieningen in de ene gemeente wel worden vergoed en in de buurgemeente niet. Ook kan de gemeente de regelingen aanpassen. Wat het ene jaar nog vergoed werd, kan een volgend jaar buiten het pakket vallen.
Lees hier meer informatie over het WMO

Gemeenten en provincies zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wet op de jeugdzorg.

Rijksoverheid – WMO Kinderen

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ-indicatie)?
Bent u langdurig ziek, of kunt u door ouderdom of een handicap voor langere tijd niet meer voor uzelf zorgen, dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiervoor heeft u een AWBZ-indicatie nodig. De indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Indicatie AWBZ-zorg aanvragen
U vraagt de indicatie voor AWBZ-zorg aan bij het CIZ. Ouders van kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische diagnose kunnen voor een indicatie terecht bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Bij het invullen van de aanvraag kan een organisatie als MEE.nl, een zorginstelling of de huisarts helpen.

U kunt ook AWBZ-zorg regelen met de website Regelhulp. Via Regelhulp kunt u verschillende soorten zorg en ondersteuning aanvragen.

CIZ
Wat biedt het CIZ
Het CIZ bij U in de buurt
Waar kunt u zorg aanvragen?
Het CIZ heeft bureaus verspreid over het hele land óók bij u in de buurt.

Algemene ziektekostenverzekering

De Zorgverzekeringwet (Zvw) regelt de ziektekostenverzekering voor iedereen die in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt. U bent verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. U bent niet automatisch verzekerd. U kunt zich verzekeren door u te melden bij een zorgverzekeraar. De verzekering gaat in op de dag waarop uw verzekeraar uw aanvraag ontvangt.

Tot je 18e jaar ben je gratis verzekerd voor de Basisverzekering via je ouders. Vanaf je 18e verandert dit. Dan moet je premie Gaan betalen. Je mag dan ook zelf beslissen of je een eigen zorgverzekering afsluit of dat je verzekerd blijft op de zorgverzekering van je ouders.

Eigen risico

Iedereen in Nederland heeft een verplicht eigen risico (geld bedrag). Daarnaast kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico houdt in dat u medische kosten zelf moet betalen totdat het bedrag van uw (verplichte en vrijwillige) eigen risico is bereikt. Als u hierna nog kosten moet maken, dan kunnen deze kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Uw kosten tellen eerst mee voor het verplichte eigen risico, daarna voor uw eventuele vrijwillige eigen risico. Niet alle kosten tellen mee voor het verplichte eigen risico. Een aantal vormen van zorg is hiervan uitgesloten: verloskundige zorg, kraamzorg, bezoeken aan de huisarts en de kosten voor tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar.

Het eigen risico geldt per persoon. Het is dus niet mogelijk om een eigen risico voor uw gezin af te spreken. Als u jonger bent dan 18 jaar, dan heeft u geen eigen risico. U hoeft dan namelijk geen zorgpremie te betalen.

Mensen met een handicap kunnen relatief hoge kosten voor speciale voorzieningen en medische hulp hebben. De kosten worden in veel gevallen (gedeeltelijk) vergoed door de algemene ziektekostenverzekering.

Welke zorgverzekeraars vergoeden in 2013 medicatie bij ADHD? Belangrijk om te weten wanneer u uw ADHD-medicijnen op het ogenblik niet of niet volledig vergoed krijgt. Lees het op deze pagina

Over de verschillende kosten die worden vergoed, de hoogte hiervan, en de procedures kan uw ziektekostenverzekeraar u meer vertellen. Ook het College voor Zorgverzekeringen kan u verder helpen.

 

Zie ook WTCG hieronder

WTCG

(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)
Chronisch zieken en gehandicapten kunnen een jaarlijkse tegemoetkoming ontvangen ter compensatie van de meerkosten die zij maken als gevolg van hun aandoening of beperking.

Dit is sinds 1 januari 2009 geregeld in de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg). Deze wet vervangt de fiscale regeling Buitengewone Uitgaven. De Wtcg geldt voor iedere chronisch zieke en gehandicapte, ongeacht de leeftijd. Om te bepalen of een chronisch zieke of gehandicapte in aanmerking komt voor de tegemoetkoming wordt gekeken naar het zorggebruik in een bepaald jaar.

Per 1 januari 2012 is de tegemoetkoming – die in 2013 wordt uitgekeerd – inkomensafhankelijk geworden. Concreet houdt dit in dat mensen die boven een vastgestelde inkomensgrens zitten, niet meer in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Ouders met een chronisch ziek of gehandicapt kind dat voor langere tijd zorg krijgt, kunnen in aanmerking komen voor de WTCG. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert de regeling uit. De hoogte van de vergoeding hangt af van een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

– Uw kind had in 2010 een geldig AWBZ-indicatiebesluit voor langdurige zorg
van Bureau Jeugdzorg of het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Langdurig
wil zeggen dat de zorg minimaal 26 weken per kalenderjaar nodig is.
En/of
– Uw kind had in 2010 ook andere zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie of hulp- en
geneesmiddelen.Ook hulp vanuit de WMO telt mee.

Het CAK bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet en berekent welk bedrag u krijgt. U hoeft dus zelf niets te doen.

Gegevens gebruikt door CAK

Het CAK kijkt naar uw zorggebruik in het voorgaande jaar. Hiervoor gebruikt het CAK gegevens van uw zorgverzekeraar en eventueel ook van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Bureau Jeugdzorg of uw gemeente. Het CAK krijgt alleen door of u recht heeft op een tegemoetkoming en heeft geen inzage in uw medische gegevens.

Wtcg aanvragen

U hoeft de Wtcg niet zelf aan te vragen. Als u recht heeft op de tegemoetkoming krijgt u in oktober of november automatisch een brief (beschikking) van het CAK. De tegemoetkoming staat eind december of begin januari op uw bankrekening.

Met vragen over de beschikking kunt u terecht bij het CAK.

Heeft u geen beschikking van het CAK ontvangen en wilt u weten of u of uw kind recht heeft op een tegemoetkoming? Doe dan de Wtcg-test op www.wtcg.info Is de uitkomst van de Wtcg-test positief, neem dan contact op met het CAK via www.hetcak.nl

-> Veranderingen WTCG

Ik heb wat – Brochure
Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte
In deze publicatie vindt u informatie over de bestaande regelingen voor vergoeding of compensatie van kosten door ziekte, handicap of ouderdom.

Rijksoverheid – Lees hier de brochure [ook een gesproken versie]

_____________________________________________________

Ook in 2012 zijn er vele veranderingen. Vooral financieel verandert in 2012 en 2013 veel. In het algemeen leiden de veranderingen en het begrotingsakkoord van 26 april 2012 ertoe dat u er in koopkracht op achteruit gaat. Veranderingen in de belasting, de toeslagen, de kinderopvangtoeslag 2013, kindgebonden budget, huurtoeslag, zorg, basisverzekering en de kinderbijslag. In deze special vindt u de informatie die u over 2012 en 2013 zoekt. Zo is er in 2013 een vermogenstoets voor de zorgtoeslag.

Veranderingen 2012 en 2013 financieel – begrotingsakkoord 26 april 2012

_____________________________________________________

REGELINGEN

Het persoonsgebonden budget (PGB)
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt een pgb krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Lees hier alles over het PGB

Kinderen en jongeren met ADHD kunnen een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. De (ouder van) kind ontvangt een geldbedrag waarmee hulp en begeleiding kan worden ingekocht. Het aanvragen van een indicatie voor AWBZ loopt via het centrum Indicatie Zorg (CIZ) of bureau jeugdzorg. Een groot aantal zorgaanbieders kan de aanvraag voor de cliënt indienen. Kinderen en jongeren met ADHD met een indicatie voor minder dan tien uur per week begeleiding dreigen in 2013 hun persoonsgebonden budget kwijt te raken.

Persoonsgebonden budget voor kinderen en jongeren met een beperking: PGB-vg

-> PGB 2013

Hoeveel Persoon Gebonden Budget krijgt u in 2013

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen, vraag een gratis nieuwsbrief aan bij Familycare Support

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012
Uw PGB-AWBZ in 2012
Persoonsgebonden budget AWBZ
Vergoedingsregeling persoonlijke zorg
Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2012

Voor meer informatie gaat u naar:
College voorzorgverzekeringen (CVZ)

Algemene Kinderbijslag (AKW)
De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit is de kinderbijslag. Of u kinderbijslag krijgt en hoeveel, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Wie krijgt kinderbijslag?

Om kinderbijslag te krijgen moet u verzekerd zijn voor de kinderbijslag. U krijgt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van uw eigen kinderen, maar ook voor:
geadopteerde kinderen;
pleegkinderen;
stiefkinderen of
andere kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn.
Hoeveel kinderbijslag u krijgt hangt af van de leeftijd van uw kind. U krijgt meer kinderbijslag als uw kind 6 jaar wordt en als uw kind 12 jaar wordt

Heeft u hoge kosten omdat u een gehandicapt kind heeft dat niet bij u woont, dan is het in sommige gevallen mogelijk om tweemaal kinder-bijslag te krijgen

De kinderbijslag wordt geregeld door de Sociale Verzekerings Bank (SVB).
Voor informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van de SVB,
De website www.svb.org.

-> Kinderbijslag 2013

Kindgebonden budget
Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Het kindgebonden budget is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Of u kindgebonden budget krijgt en hoeveel, hangt af van uw gezinsinkomen en het aantal kinderen onder de 18 jaar.
Rijksoverheid – Kind gebonden budget

Vanaf 2013 wordt het kindgebonden budget voor het tweede kind met € 75 per jaar verhoogd. De bedragen voor de andere kinderen blijven gelijk. Gezinnen met twee of meer kinderen gaan er maximaal € 75 op vooruit.

-> Kind gebonden budget

TOG
Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen.

De Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende (zorgafhankelijke) Gehandicapte kinderen (TOG-regeling) is een ministeriële regeling die ouders een extra tegemoetkoming geeft in de kosten van gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar die thuis verzorgd worden. Een ouder kan de TOG aanvragen bij de sociale verzekerings bankSociale (SVB).

Bepalend voor de toekenning is de hulpbehoevendheid en de verzorging van het gehandicapte kind. Deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld de kinderbijslag. U kunt een tegemoetkoming aanvragen wanneer :

– Uw kind een aandoening, ziekte of handicap heeft, die langer dan 1 jaar duurt en bevestigd
wordt in een diagnose
– Uw kind hierdoor meer zorg nodig heeft dan ‘gezonde’ kinderen van dezelfde leeftijd
– U in Nederland woont of werkt én uw kind bij u thuis woont
– Het kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18
– U voor de verzorging niet wordt betaald én
– U geen andere vergoeding krijgt die lijkt op de TOG.

Lees het op SVB.nl

Bijzondere bijstand
Let op: vanaf 2013 verdwijnt de bijzondere bijstand voor veel ziektekosten

In enkele gevallen geeft de gemeente extra geld bovenop de bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld bij extra kosten door ziekte.
Aanvragen bijzondere bijstand

De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. De gemeente bekijkt per geval hoe hoog de bijzondere bijstand is. U kunt vooraf informeren in welke gevallen de gemeente wel en niet bijzondere bijstand verleent. Overigens moet u de aanvraag voor bijzondere bijstand ook van tevoren indienen.


Bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
De gemeente kan aan 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijzondere bijstand verlenen. Als u tot een van deze groepen behoort kunt u mogelijk een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. U hoeft geen bonnetjes te overleggen.

Een gemeente is niet verplicht categoriale bijstand te geven. U moet dan ook aan de overige voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat u een inkomen hebt van ten hoogste 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen voor deelname aan maatschappelijke activiteiten

Soms hebben gezinnen te weinig inkomen om voor hun kinderen schoolspullen te kopen. Of de contributie te betalen voor sportvereniging of culturele activiteiten. In dat geval kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen.

Recht op bijstand
Rijksoverheid – Bijzondere bijstand

ONDERWIJS

Steunpunt Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2012 ging het Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders van start. Dit steunpunt is bedoeld voor ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronische zieke kinderen, gehandicapte kinderen of kinderen met leer-en/of gedragsproblemen.Het steunpunt is een samenwerking van Oudervereniging Balans, de CG-Raad en Platform VG. Het steunpunt maakt deel uit van 5010, het informatiepunt voor ouders met vragen over het onderwijs. Het steunpunt is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Voor vragen over passend onderwijs en ondersteuning op school kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs. Er zal met de komst van het passend onderwijs veel veranderen voor de leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben. Het rugzakje komt te vervallen vanaf 1 augustus 2014, scholen krijgen een zorgplicht voor leerlingen en scholen gaan meer samenwerken.

Wilt u weten wat het passend onderwijs voor uw kind betekent?
Het steunpunt is te bereiken op telefoonnummer 0800 5010, (toets 2, passend onderwijs), iedere werkdag tussen 10.00-15.00 uur, of kijk op www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Passend onderwijs

Een kind met ADHD of autisme kan op een gewone school extra begeleiding krijgen als dat nodig is. Kinderen met autisme of ADHD die zich niet goed ontwikkelen op een gewone school, kunnen ook naar het speciaal onderwijs. Daar krijgen zij meer aandacht en ondersteuning.

Leerlingen met autisme

Leerlingen met autisme kunnen een indicatie voor een rugzak of een plaats in het (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen. Scholen kunnen voor advies terecht bij de steunpunten autisme.

Leerlingen met ADHD

Leerlingen met ADHD kunnen naar een reguliere school of naar het speciaal onderwijs. Het schooltype waar uw kind met ADHD naartoe gaat, hangt af van uw kind. Meer informatie over ADHD vindt u op steunpunt ADHD

Toekomst passend onderwijs

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijs plek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het nieuwe stelsel bepalen de schoolbesturen in het samenwerkingsverband welke ondersteuning leerlingen krijgen. Dit kan dus per regio verschillen.

Wat is speciaal onderwijs

->Plannen passend onderwijs 2013/2014

Leerlinggebonden Financiering: de Rugzak
Deze wetgeving geeft ouders de mogelijkheid om die school voor hun kind te kiezen die zij het beste vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Als een kind door een Regionaal Expertise Centrum (REC) geïndiceerd wordt voor een school voor speciaal onderwijs, maar de ouders kiezen voor regulier onderwijs, dan krijgt het kind een financieel “Rugzakje” mee.

Daarmee kan de reguliere school zaken bekostigen ter ondersteuning en begeleiding van het kind. Denk daarbij aan aangepast materiaal, maar ook aan ondersteuning door een ambulant begeleider van een mytylschool of aan remedial teaching (RT). Ouders hebben op deze manier keuze vrijheid en zeggenschap over de schoolkeuze en het onderwijs van hun kind.

Het laatste nieuws [2012] over het Rugzakje is te volgen op www.oudersenrugzak.nl

School kan extra geld aanvragen voor zorgleerlingen
Een deel van de leerlingen die extra zorg op school nodig heeft, krijgt door de wijzigingen in de ABWZ minder of geen persoonsgebondenbudget.

Ter compensatie kan een school extra geld voor ondersteuning van een zorgleerling aanvragen, als deze leerling zonder die steun niet meer aan het onderwijs kan deelnemen. Het ministerie stelt voor al deze leerlingen bij elkaar per schooljaar 10 miljoen euro beschikbaar.

Het geld wordt verdeeld door de regionale expertisecentra (rec’s) voor cluster 3 en 4. Deze manier van toedeling is bedoeld om versnippering te voorkomen en omdat in die clusters de meeste leerlingen zitten die extra zorg nodig hebben. De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 en eindigt op 1 januari 2013

Leerlingenvervoer

Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. Ze hebben bijvoorbeeld een beperking of de school ligt heel ver weg. Deze kinderen kunnen gebruikmaken van de regeling leerlingenvervoer.


De regeling is in grote lijnen bedoeld voor twee groepen kinderen:

 1. kinderen die nog geen 9 jaar zijn (dat is in de meeste gemeenten de leeftijdsgrens) en ver moeten reizen naar school;
 2. kinderen met een indicatie voor speciaal onderwijs of rugzak die niet zelf naar school kunnen reizen.

De gemeente regelt het leerlingenvervoer. De gemeente heeft daarbij veel vrijheid, waardoor het in iedere gemeente anders georganiseerd kan zijn. Er bestaat wel een richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die veel gemeenten volgen.

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. U krijgt van de gemeente een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind.
 2. U krijgt een openbaarvervoerabonnement voor uw kind (en eventueel een begeleider).
 3. De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

Welke mogelijkheden uw gemeente precies heeft kunt u navragen bij de gemeente zelf of bij de MEE-organisatie in uw regio.
Leerlingenvervoer vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente heeft hiervoor speciale aanvraagformulieren. U moet de vergoeding ieder jaar opnieuw aanvragen. Doe dat op tijd want de gemeente mag acht weken uittrekken voor het behandelen van uw aanvraag.

Gemeenten mogen eigen bijdragen vragen. Ouders van kinderen met een beperking die niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie vindt u op VCP.nl

Mijn kind komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, wat nu?
De gemeente kan in een verordening regels opstellen over hoe zij het leerlingenvervoer invult. Bijvoorbeeld over de afstand die er tenminste tussen school en huis moet liggen om voor vervoer in aanmerking te komen. Of over een leeftijdsgrens of over een eventuele eigen
bijdrage.

De gemeente kan ook een zogeheten hardheidsclausule* in de verordening opnemen op grond waarvan zij in bepaalde gevallen ten gunste van de ouders kan afwijken van de voorwaarden.
U kunt de verordening opvragen om te zien of uw gemeente een hardheidsclausule hanteert.

Is dat het geval dan kunt u proberen de gemeente te overtuigen dat het voor uw kind noodzakelijk is dat het via het leerlingenvervoer naar school wordt gebracht.

* Bepaling in een wet of verordening die het mogelijk maakt af te wijken van het in de wet of verordening bepaalde ten gunste van de belanghebbende. Laat iemand die verstand van zaken heeft u helpen, bijvoorbeeld de stichting MEE

Probleem in leerlingenvervoer, wat nu?

Vergoeding laptop bij dyslexie en motorische handicap

Kinderen met dyslexie en ernstige motorische problemen, bijvoorbeeld bij het schrijven, kunnen soms een laptop vergoed krijgen wanneer dit hulpmiddel nodig is voor het kunnen volgen van
onderwijs. Deze mogelijkheid geldt dus alleen voor kinderen die naast dyslexie een officieel vastgestelde motorische handicap hebben.

Vergoeding via UWV

Vergoeding van een laptop moet aangevraagd worden bij het UWV in de regio waar uw kind staat ingeschreven. De aanvraag moet plaatsvinden voordat u het hulpmiddel aanschaft. UWV bepaalt namelijk wat voor soort, merk en/of eventuele extra voorzieningen als speciale software, worden vergoed.

De handicap en de noodzaak van het gebruik van de laptop moeten door een deskundige vastgesteld zijn. Soms is ook een medische verklaring nodig van een arts. Behandeling van de aanvraag kan soms lang duren.
Het UWV heeft ook een brochure over vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. U vindt deze brochure op de website van het UWV Lees het hele artikel op Steunpunt dyslexie Zie ook Vergoeding daisyspeler

Wet gelijke behandeling

Sinds 1 augustus 2009 geldt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (waaronder dyslexie) zowel voor het praktijkonderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs als voor het
basis- en voortgezet onderwijs. In de brochure van het ministerie van OCW Wet gelijke behandeling leest u meer over deze wet.

Voor eindexamenleerlingen met een handicap is het mogelijk om op aangepaste wijze examen te doen. Het gaat hierbij om leerlingen die wel de algemene begaafdheid hebben om het examen met goed gevolg af te leggen, maar door een beperking of stoornis hinder ondervinden
bij het afleggen van het examen onder normale condities.

In deze wet staat dat discriminatie verboden is bij:

 • de toegang tot het onderwijs
 • het aanbieden van onderwijs
 • het afnemen van toetsen
 • het afronden van onderwijs

Niet zomaar weigeren

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs mogen leerlingen niet zomaar weigeren vanwege een handicap of chronische ziekte. Of hen vanwege hun beperking een lager schooladvies geven dan leerlingen zonder beperking met dezelfde schoolresultaten. De wet bepaalt verder dat als (een ouder van) een kind met een beperking om een aanpassing vraagt, de school verplicht is deze te realiseren. Bijvoorbeeld aangepast lesmateriaal of extra tijd voor examens. Alleen als de gevraagde aanpassing te veel van de school vraagt mag de school weigeren. Het verbod op discriminatie betekent niet dat een leerling met een beperking altijd recht heeft op toelating op de school van zijn keuze. Wel moet het schoolbestuur onderzoeken of de leerling in staat is de lessen te volgen. Per kind zal bekeken moeten worden of de beperking het volgen van onderwijs in de weg staat en zo ja of dit niet met een aanpassing verholpen kan worden.

Examen doen met een handicap

Deze regeling kan van toepassing zijn op leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, ADD, autisme,NLD, spraak- en taalproblemen, dyslexie en dyscalculie. Bij aanpassingen wordt alleen de vorm waarop het examen wordt afgenomen veranderd en niet de inhoud. Alle leerlingen maken hetzelfde examen en het wordt voor iedereen op
dezelfde wijze nagekeken.

Niet verplicht

De directeur van de school is overigens niet verplicht om aanpassingen toe te staan. Een goed contact met de school is dus van essentieel belang. Het is ook niet handig om de beperking zo lang mogelijk voor de school te verzwijgen. Als er namelijk andere aanpassingen en hulpmiddelen nodig blijken te zijn, moet de leerling daar op school al enige tijd mee gewerkt hebben.

Afwijking wijze van examineren Artikel 55 Examenblad

De Wajong-uitkering

Ondersteuning bij werk en inkomen

Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? Dan kunt u vanaf uw 18e jaar mogelijk Wajong krijgen. Dat houdt in dat u hulp krijgt om werk te vinden en te behouden. Of ondersteuning als u een opleiding volgt. Als u niet kunt werken krijgt u een Wajong-uitkering.


Het doel van de wet

De naam Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het doel van de wet is om hulp te bieden bij het vinden en behouden van betaald werk. Zodat iedereen die kán werken, hiervoor ook de kansen krijgt.

Wat doet UWV?

UWV voert de wet uit. Dat betekent dat zij in de eerste plaats kijken naar uw mogelijkheden. Wat kunt u en waar bent u goed in? Welke hulpmiddelen of ondersteuning heeft u daarbij nodig? Samen zoeken ze dan een baan. Zij zorgen ook voor een uitkering als u (nog) niet genoeg verdient, of als u helemaal niet kunt werken.

Een wajong aanvragen

Studeren met een Wajong

Aangezien je studiefinanciering volgens de staat aangevuld moet worden met geld uit een bijbaan om tot een schappelijk inkomen te komen, heb je, als je geen mogelijkheden hebt om naast je studie te werken vanwege je beperking, recht op een Wajong.


Wajong en studiefinanciering

Je Wajong wordt door DUO, de uitkeerder van je studiefinanciering, als inkomen gezien. Hou dus goed in de gaten of je niet meer verdiend dan het inkomensmaximum dat door DUO elk jaar wordt aangegeven. Kom je hier in de buurt, zet dan ZELF je studiefinanciering stop en lever je OV-kaart in. DUO zet namelijk niet uit zichzelf je studiefinanciering stop, maar je moet uiteindelijk wel je teveel gekregen studiefinanciering terugbetalen. Aan het begin van het nieuwe jaar kun je dan weer opnieuw studiefinanciering aanvragen. Als je naast je studiefinanciering alleen Wajong ontvangt en geen verdere bijverdiensten hebt, dan kom je niet boven de inkomensgrens van je studiefinanciering.

Je studiefinanciering stop zetten

Actuele bijverdiengrens

Informatie Handicap en Studie

Studeren en financieringen

Handicap en Studie”Website”:www.handicap-studie.nl.

2012

 • Studie vertraging
 • Studiefinaciering
 • Studeren
 • Reizen
 • Lesgeld
 • Studiegeld
 • Examen
 • Diploma’s

Op deze site vind u alle informatie: DUO

OV-chipkaart

Om te kunnen reizen met het studentenreisproduct, moet je recht hebben op studiefinanciering.

Zolang je recht hebt op studiefinanciering kun je met je studentenreisproduct gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je laadt je studentenreisproduct op een persoonlijke OV-chipkaart. Klik hier Wat je moet doen.

Kan ik als jongere een bijstandsuitkering krijgen?

Als u jonger bent dan 27 jaar krijgt u vanaf januari 2012 een bijstandsuitkering. De Wet investeren in jongeren (WIJ) is per 1 januari 2012 afgeschaft. Dat betekent niet dat de voorzieningen uit de WIJ ook verdwenen zijn. Het blijft belangrijk dat jongeren werken of leren. De gemeente blijft jongeren daarom begeleiden. Maar jongeren moeten ook zelf actief op zoek naar werk of een opleiding.
Rijksoverheid- Jongeren en werk

Fiscale aftrekmogelijkheden bij ziekte en handicap
Zorgkosten 2012 en de aftrek specifieke zorgkosten 2011

Lees alles op de site meerkosten.nl: Geld terug over het jaar 2011

ADHD en Rijbewijs

Mensen die worden behandeld tegen de hyperactiviteitsstoornis ADHD hoeven niet meer elke 3 jaar te worden gekeurd. De Tweede Kamer gaf minister Melanie Schultz (Infrastructuur) woensdag de opdracht de keuringen voor deze groep mensen per direct te laten stoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *