Wacht niet met hulp zoeken

ADHD raakt veel mensen.
Het is niet iets om je voor te schamen
of om te verbergen.
Niet afwachten
Kinderen met ADHD zijn vaak eenzaam of worden gepest, omdat ze spelletjes verstoren of te wild zijn. Ook hebben ze veel conflicten thuis en met leerkrachten op school. Veel mensen met ADHD lukt het niet een opleiding af te ronden. Ze hebben vaak moeilijkheden met het houden van werk of relaties. Ze komen bij anderen over als onattent en egocentrisch, omdat ze ongepaste opmerkingen maken of (onopzettelijk) afspraken niet nakomen.

Velen hebben faalangst, het gevoel ‘het niet goed te doen’ en ‘het niet voor elkaar te krijgen’, terwijl ze weten dat ze het kunnen. Ook hebben ze grotere kans op verslavingen, verkeersongelukken en lopen ze meer risico in aanraking te komen met criminaliteit. ADHD gaat zelden vanzelf over.

 
Wacht niet met hulp zoeken,
want met behandeling en begeleiding
is aan ADHD veel te doen.
 
 
 
Therapie helpt
De behandeling van ADHD bestaat allereerst uit psycho-educatie. Deze voorlichting over de stoornis helpt inzicht te krijgen in de verschijnselen ervan. Bij kinderen mer ADHD wordt geprobeerd het gedrag bij te sturen door de ouders te leren op een bepaalde manier om te gaan met hun kind  via Parent Management Training(PMT) of groepstherapie. Eventueel gebeurt dit in combinatie met sociale vaardigheidstraining en psychotherapie. De school wordt vaak ook betrokken in de behandeling. De behandeling kan wordengecombineerd met medicijnen.

Volwassenen hebben vaak tevergeefs geprobeerd hun leven aan te passen aan hun hyperactiviteit en concentratieproblemen.Behandeling kan er toe leiden dat de verschijnselen van ADHD verminderen. Samen met de behandelaar onderzoekt de persoon hoe hij of zij eigenschappen als originaliteit, creativiteit en intuïtie beter kan gebruiken, bijvoorbeeld in een nieuwe opleiding of baan.

Begeleiding thuis of door een soort coach kan helpen de dagen te ordenen en het huishouden,werk en relaties te organiseren. De therapie gaat ook in op stress-hantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld.

Volwassenen met ADHD en ouders van kinderen met ADHD kunnen verder veel steun en hulp hebben aan contact met lotgenoten.

Medicijnen
Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar wel de verschijnselen verminderen. Ze moeten meestal jarenlang gebruikt worden. Het meest gebruikte medicijn bij ADHD is methylfenidaat (Ritalin, Concerta). Dit medicijn helpt bij meer dan 70 procent van de kinderen en volwassenen met ADHD de onrust, impulsiviteit en concentratie-problemen
te verminderen. Ook kan het de stemmingswisselingen en agressieve uitbarstingen beperken. Andere veelgebruikte medicijnen bij ADHD zijn antidepressiva en Clonidine.
Informatie en hulp
Als u zich zorgen maakt over uw kind, uzelf of iemand anders in uw omgeving en een aantal van de beschreven verschijnselen herkent, doet u er goed aan hierover met uw huisarts of iemand van bureau Jeugdzorg te praten. Voor het stellen van de diagnose worden kinderen eventueel doorverwezen naar de kinderarts of kinderpsychiater.
Als volwassene kunt u worden doorverwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz, of Riagg) bij u in de buurt of een vrijgevestigd psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Adressen Riagg en ggz

 
 
 
Andere nuttige organisaties en adressen zijn:

*   Vereniging Balans, landelijke vereniging voor gedrags-
    en leerproblemen, voor informatie, hulp en advies.
    Tel. 030-2255051(€ 0,25 p/min.) of www.balansdigitaal.nl.

*  Impuls, Patiëntenvereniging voor volwassenen met AD(H)D
    en aanverwante stoornissen. Tel. 030-2255051(€ 0,25 p/min.)
of www.impulsdigitaal.nl.

*  ADHD Stichting, voor informatie over ADHD. Zie www.adhd.nl.

*  Netwerk ADHD bij volwassenen, voor informatie over diagnostiek,
    behandeling en behandelaars. Zie www.adhdbijvolwassenen.nl.

Online Test

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar ®

Denkt u dat uw kind ADHD heeft?

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind mogelijk ADHD heeft
en u meer duidelijkheid wenst..

Een on-line zelftest, voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Aan de hand van de “waardering” van een aantal criteria, ontstaat meer
inzicht of uw kind mogelijk ADHD heeft.
De test is gebaseerd op een aantal “waarschijnlijkheidscriteria” voor een
diagnose ADHD (gegrond op een z.g. gedragsbeoordelingslijst, aan de hand
waarvan kan worden bepaald of de patiënt gedragssymptomen van ADHD
vertoont), maar is geen diagnose opzichzelf. Daarvoor is o.a. een leeftijd/
situatie gecorrigeerde test noodzakelijk.
Het verdient aanbeveling bij een zeer hoge score met de huisarts te
overleggen om nader onderzoek te laten doen.
 Deze test is van het
 ADHD Behandelcentrum
 te Capelle aan den IJssel

Jeugdzorg

Jeugdzorg is beschikbaar voor jeugdigen tot 18 jaar met ernstige

opgroei- en opvoedproblemen.
De jeugdzorg is er ook voor hun ouders of opvoeders.
De wet die deze vormen van hulp regelt, is de Wet op de jeugdzorg.
Deze is sinds 1 Januari 2005 van kracht
Deze website is exclusief voor het melden van vragen en klachten
over de veranderingen in de ggz, verslavingszorg
en maatschappelijke opvang.

Met ADHD naar de brugklas

       
Kinderen met ADHD kunnen in de brugklas de hoeveelheid veranderingen vaak niet verwerken. Er is ineens voor elk vak een ander boek, huiswerk noteren en maken, elk uur een ander klaslokaal etc. Zonder hulp wordt het een chaos.
In de laatste groep van de (speciale) basisschool is de leerling met zijn klasgenoten de oudste van de school. Iedereen kent elkaar inmiddels een flink aantal jaren iedereen weet wat men aan elkaar heeft. De musical, het kamp, alles hoorde bij groep 8.
Met de overgang naar het voortgezet onderwijs is alles anders. Alleen op de fiets naar een vreemde school, veel onbekende leerlingen en docenten, ingewikkelde roosters, wisselende klas-lokalen en veel verschillende boeken. De grote lijn is weg, er is geen duidelijkheid meer over de personen die als aanspreekpunt fungeren, de schooltijden zijn onregelmatiger, de structuur van een lesdag is veel ingewikkelder, er zijn soms wel zes of zeven
verschillende docenten en er wordt veel meer gevraagd van plannings- en organisatiecapaciteiten van de leerling (te denken valt aan het meenemen van de juiste boeken en schriften).
De meeste leerlingen hebben snel door welke spullen voor welke vakken nodig zijn. Kinderen met ADHD niet. Zij overzien dat zelf niet en hebben dan ook vaak niet de zaken voor een vak bij zich. Huiswerk noteren en uitvoeren is hetzelfde verhaal. Ze vergeten het op te schrijven en kunnen geen ordening aanbrengen in de te leren en te maken taken. Zonder hulp wordt het een chaos. En dat maakt weer dat er paniek ontstaat, waarbij de één zich door angst in zichzelf terugtrekt, depressief wordt of soms zelfbeschadigend gedrag ontwikkelt. De ander uit het met extreem nonchalant, luidruchtig en onverschillig gedrag. Beide vormen zijn weinig effectief voor het vormgeven van een schoolcarrière
Hoe problemen te ondervangen zijn en enkele good practices lees je in: Supplement ADHD (Word, 165 kb)
 
Boek tieners zit stil op school
Omgaan met ADHD
Rita Bolaer, Marc Derudder
Dit boek biedt vele tientallen bruikbare tips voor het omgaan met ADHD in het algemeen, maar vooral ook voor de omgang met tieners met ADHD. Ouders en leerkrachten die extra investeren in aandacht voor de problemen van deze tieners, zorgen immers voor een aangenamer schoolklimaat, dat beter tegemoet komt aan de mogelijkheden en de beperkingen van deze jonge mensen.
Op deze onderstaande link staat informatie over de Brugklas
Wat betekent een Brugklas en wat kom ik er tegen en wat gebeurd er allemaal. Om Uw kind met ADHD alvast voor te bereiden op de Brugklas is dit een hele mooie site Hoe overleef ik de brugklas