Aanpassingen in de klas voor kinderen met ADHD

Een zwakke aandachtsregulatie?
Geef het kind een bank vooraan in de klas (dan zijn er minder afleidende prikkels binnen zijn blikveld).
Zoek geregeld even (oog)contact met de leerling.
Deel een opdracht op in kleine deeltaakjes.
Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een complimentje.
Stel hiermee korte-termijndoelen die bereikbaar zijn.
Geef het kind extra tijd om iets af te maken.
Geef één opdracht tegelijk.
Leer een kind zichzelf te instrueren tijdens het werk.
Gebruik hierbij ter ondersteuning bijvoorbeeld plaatjes of stickers op de bank.
Geef duidelijke, concrete en korte instructies.
Vraag het kind de instructies te herhalen, om te controleren of alles goed is overgekomen.
Hoge impulsiviteit?
Bereid het kind voor op vrije situaties door afspraken te maken over gewenst gedrag.
Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral hoe het wél moet.
Wees altijd prompt met afwijzing of beloning van gedrag.
Vergeet niet complimentjes te geven als het goed gaat.
Maak goede afspraken over de manier waarop het kind aandacht mag vragen (vinger opsteken bijvoorbeeld).
Spreek duidelijk af welk gedrag gewenst is en wanneer en help het kind de betreffende situatie te herkennen.
Motorische onrust?
Sta geregeld even motorische activiteit toe (even rennen, even uit de bank).
Spreek af wanneer motorische onrust niet gewenst is en wijs het kind op deze afspraak.
Geef vaak even een korte pauze tussen opdrachtjes waarin motorische activiteit wordt toegestaan.
Lage motivatie?
Maak geregeld een aanmoedigende opmerking.
Zoek naar gedrag waarvoor je een compliment kunt geven.
Stel duidelijke, concrete eisen aan de werkhouding.
Probeer niet boos te worden maar leg geregeld uit welk gedrag je graag wilt zien.
Vat af en toe nog even samen wat je van het kind verwacht (tussentijdse instructie).
Zoek contact met het kind en wissel een blik van verstandhouding.
Let op of het kind gefrustreerd of vermoeid raakt; misschien was de opdracht te zwaar of nam de taak teveel tijd in beslag.
Verwoord de emoties van het kind (agressie, angst, verdriet) en geef daarmee erkenning en begrip.
Vertel het kind hoe het kan aangeven dat het zich boos of gefrustreerd voelt.
Moeite met zelfstandig werken ?
Geef veel structuur.
Help het kind zichzelf te structureren.
Ondersteun het kind bij het plannen d.m.v. plaatjes en werkschema’s die samen zijn opgesteld.
Werk bij voorkeur met een agenda of een rooster.
Geef het kind voldoende tijd om zijn werk netjes te kunnen verzorgen.
Geef geen complexe opdrachten maar steeds één opdracht tegelijk.
Geef het kind een compliment als het een opdracht heeft uitgevoerd.
Zoek compensatie voor bijvoorbeeld zwakke fijne motoriek door te werken met de computer.
Moeite met sociaal functioneren ?
Leg een kind uit wat er is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan leren van die ervaring.
Het is vaak te moeilijk voor het kind om zelfstandig te ordenen wat er gebeurde.
Leg het kind uit wat anderen van hem verwachten.
Geef complimenten voor geslaagde sociale interactie.
Spreek zo nu en dan voor de pauze af, met wie het kind gaat spelen.
Structureer vrije situaties voor het kind.

Sportkanjers

Sportkanjers, niemand staat buitenspel

Sportkanjers zet zich nadrukkelijk in voor bijzondere kinderen
(ADHD, PDD-NOS, ODD-CD etc) in de sport.
Ze streven ernaar dat niemand buitenspel staat.
Het is hun bekend dat bijzondere kinderen het niet altijd
makkelijk hebben in de sportvereniging.
Vaak durven ze niet meer of ze mogen niet meer
 lid te zijn van een sportvereniging.
 Ze hebben veel overleg met ouders van bijzondere kinderen en dan
 komt het ook op kosten voor specifieke ondersteuning van kinderen.
Niet zelden zijn ouders niet volledig op de hoogte van de mogelijkheden
 om de juiste zorg in te kopen. In veel gevallen is het PGB een mooie
 voorziening om gebruik van te maken.
Sportkanjers wil ouders ondersteunen bij het aanvragen van een PGB.

Hoeveel Persoon Gebonden Budget krijgt u in 2013

Vanaf 2015 is de gemeente waarin u woont verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging.

Bovendien krijgen gemeenten daarvoor maar driekwart van het budget wat nu beschikbaar is. Een forse bezuiniging dus. Dit alles kunnen we lezen in het nieuwe regeerakkoord. Of gemeenten straks verplicht zijn ook een persoonsgebonden budget (PGB) aan te bieden is nog onduidelijk.

Tot 2015 blijft begeleiding, kortdurend verblijf en verzorging in de AWBZ. Toch worden er de nodige ingrijpende veranderingen doorgevoerd.

Wat gaat er veranderen? Wijzigingen vanaf 2013:

  • Ook nieuwe mensen die recht hebben op AWBZ-zorg kunnen vanaf 2013 weer een PGB aanvragen, míts zij voldoen aan de 10-uursmaatregel.

    Door de ongunstige manier van tellen zullen alleen mensen die heel veel zorg nodig hebben nog in aanmerking komen voor een PGB. Voor het berekenen van die 10 uur zorg wordt het gemiddelde aan uren van de klasse aan ” begeleiding individueel’ genomen. Een dagdeel ‘Begeleiding groep’ mag maar worden meegeteld als 1 uur. En ‘Kortdurend verblijf’ wordt helemaal niet meegeteld. Hebben meerdere gezinsleden een PGB, dan mogen de uren bij elkaar opgeteld worden.
    Let op: de 10-uursmaatregel geldt niet voor budgethouders die ook een indicatie hebben voor persoonlijke verzorging of verpleging.

  • Voldoet uw kind niet aan bovengenoemde maatregel dan moet de AWBZ-zorg in de vorm van zorg in natura worden geleverd door het zorgkantoor. Het is dan niet mogelijk om zelf een zorgverlener te kiezen.

Wijzigingen vanaf 2014:

  • In 2014 geldt de 10-uursmaatregel voor iedereen met een PGB voor ‘Begeleiding individueel’, ‘Begeleiding groep’ en/of ‘Kortdurend Verblijf’. Dus ook voor bestaande budgethouders die nu al een PGB hebben. Heeft u ook recht op persoonlijke verzorging of verpleging, dan geldt de 10-uursmaatregel niet.

Trekkingsrecht uitgesteld

Eerder was er sprake van dat het trekkingsrecht in 2013 zou worden ingevoerd. Het PGB-budget wordt dan niet meer op de rekening van de budgethouder gestort, maar een instantie gaat het beheren en uw zorgverleners uitbetalen. Deze maatregel is voorlopig uitgesteld.

Harde bezuinigingen

Balans maakt zich grote zorgen over de harde bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet. Nieuwe aanvragers van AWBZ-zorg en – vanaf 2014 – ook bestaande budgethouders zullen de komende jaren door de 10-uursmaatregel veelal afhankelijk blijven van het aanbod van natura-zorg.
Hiervan weten we dat er in de praktijk nog steeds onvoldoende aanbod beschikbaar is. De zorg die er wel is, sluit veelal niet aan bij de zorgvraag van kinderen en ouders uit de Balansdoelgroep. We blijven ons samen met collega-organisaties hard maken voor passende zorg.

 

 

Boeken ADHD Pubers

Boeken ADHD Pubers

Pubers met ADHD
Omgaan met pubers is voor ouders een fascinerend
avontuur. De vraag hoe hier zonder kleerscheuren
doorheen te komen houdt velen bezig. Wat als uw
kind dan ook nog eens ADHD heeft.

 

Hieronder vind u informatie boeken die u zeker moet lezen.
Boek
Pubers met ADHD

Veel ouders hebben behoefte aan extra ondersteuning bij de opvoeding van hun zoon of dochter
in de puberteit. Wanneer er ook nog sprake is van ADHD, is de kans extra groot dat er problemen
ontstaan in deze levensfase – ook als de diagnose al eerder is gesteld en er al eerder hulp is gezocht.
Pubers met  ADHD voorziet in deze behoefte: het is een compleet oudertraininsprogramma voor
therapeuten die ouders van ADHD-kinderen begeleiden in de opvoeding.
Ouders krijgen inzicht in de problemen die bij de puberteit horen en het gedrag dat voortvloeit uit
de ADHD-problematiek. Ze leren enerzijds tegemoet te komen aan de wensen van de puber,
anderzijds de regels en grenzen aan te passen aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van
hun kind.
Ouders leren niet alleen vaardigheden waarmee ze allerlei praktische opvoedingsproblemen kunnen
oplossen en conflictsituaties kunnen hanteren, ze leren ook om te gaan met emotionele problemen
zoals woede en angst die vaak een praktische zakelijke oplossing in de weg staan.
Auteur: Esther Ten Brink
Ze psychotherapeut-gedragstherapeut en werkzaam op de jeugdafdeling van een Riagg. Zij geeft
al jaren groepsoudertrainingen aan ouders van kinderen met ADHD, evenals individuele en groeps-
behandelingen aan de kinderen zelf
Boek
Pubers van nu
Het boek gaat niet specifiek over adhd-pubers maar over de pubers van nu

Voor iedereen die met pubers werkt en omgaat: zowel professionals in de jeugdhulpverlening en het
onderwijs, als de ouders. Verder biedt dit boek ook vele handvatten voor politie, justitie, vervoersbedrijven,
de middenstand en bedrijven waar pubers stagelopen of vakantiewerk doen.
Hoe herken je de behoeftes van een puber?
Hoe kom je hierover met hem of haar in gesprek?
Hoe kun je je als volwassene werkelijk verbinden met pubers op een manier die hun helpt in hun groei
naar volwassenheid?
Hierover gaat Pubers van nu. Het boek biedt praktische handvatten, tips en wetenswaardigheden, ook
voor contacten met pubers met een niet-westerse achtergrond.Iedereen kan met dit boek direct aan de slag.

Pubergedrag leidt vaak tot vragen en soms ook tot problemen. Veel van dit gedrag is te verklaren uit de
ontwikkelingen die puberhersenen doormaken: tijdens de puberteit is bijvoorbeeld het gebied in de
hersenen dat emoties reguleert nog volop in ontwikkeling. Dit is een van de factoren die de puberteit tot
een heftige periode in het leven kunnen maken.

Voor een evenwichtige ontwikkeling van pubers is het belangrijk dat zij  begeleid en ondersteund
worden door volwassenen. Dit vraagt van volwassenen dat ze zich verdiepen in pubers: hoe denken zij?

Hoe ervaren pubers de wereld om hen heen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zullen veel volwassenen bovendien
– in het besef dat puberhersenen anders werken
– hun eigen denk kaders moeten loslaten.
Auteurs Prinsen, Terpstra
Boek
Als volwassen worden een spel is, dan zijn dit de regels
Dit boek gaat over vriendschap, pesten, familie, liegen, spieken, geweld en nog veel meer.
Voor tieners en hun ouders, verzorgers en leerkrachten
Auteur: Chérie Carter-Scott

 

Boek
Pubers Ontwikkeling en problemen
Voor leerkrachten

Pubers worden slecht begrepen. Het valt niet mee om puber te zijn en weinig mensen nemen het voor
pubers op. Pubers hebben geen advocaten. Veel volwassenen zijn namelijk vergeten hoe ingrijpend
de puberteit is geweest.

De puberteit staat dan ook bekend als een moeilijke leeftijdsfase. Het is niet gemakkelijk om met
pubers om te gaan, ze zijn vaak erg lastig en soms is het onmogelijk om met ze te praten. Toch is het
een fascinerende leeftijdsgroep.

In de hulpverlening vallen pubers vaak tussen wal en schip omdat zij te oud zijn voor de kinder-
therapeuten en te jong voor de adolescententherapeuten. Maar ook in het onderwijs, binnen justitie,
de kinderbescherming, de sport, het buurtwerk en de jongerenverenigingen worden pubers gezien als
een moeilijk toegankelijke groep.

Pubers, ontwikkeling en problemen beoogt een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de
puberteit en de pubers. Het is daarbij tevens een gids voor het signaleren en oplossen van veel
voorkomende puberproblemen. In dat verband komt ook de achtergrond van problemen als alcohol-
en drugsgebruik, suïcidaliteit, gedragsproblemen, angst en depressie uitvoerig aan bod. In het geval
dat professionele hulp nodig is, geeft het boek advies op welke wijze die hulp het beste kan worden
ingezet.

Willem Heuves is als universitair docent klinische psychologie verbonden aan de Universiteit Leiden.
Hij is tevens zelfstandig gevestigd als psycholoog-psychotherapeut en psychoanalyticus.

Nog een aantal interessante boeken
Pubers & puberbrein