Gevolgen druk gedrag

folder: Kinderen en druk gedrag
” Ik wil wel stilzitten, maar mijn voeten gaan vanzelf bewegen”  
Elk kind is wel eens druk.Sommige kinderen zijn heel vaak of altijd druk. Zij zijn heel beweeglijk, altijd in de weer, impulsief, snel geprikkeld en snel afgeleid. Ze lijken geen rem te hebben,hebben altijd haast en kunnen moeilijk luisteren. Ze kunnen niet stoppen met druk doen, ook niet als dat van hen verwacht wordt.Bovendien lijkt het of ze niet beseffen wat je zegt of doet.
 
Als ouder vraagt u zich wel eens af of het drukke gedrag van uw kind wel normaal is. Of u gaat twijfelen: waarom is mijn kind zo druk? Doe ik het wel goed? Veel ouders hebben vragen, zoals: Hoe kan ik mijn kind laten luisteren? Hoe moet dat straks als hij naar groep.. gaat? Ik lijk wel een politieagent, hoe houd ik het gezellig thuis?
  
In deze folder vindt u informatie en adviezen voor
het omgaan met drukke
kinderen
van 4 tot ongeveer 12 jaar.

Wat is druk gedrag?

 Ieder kind is anders. Druk gedrag kan zich op verschillende manieren uiten.Druk gedrag verschilt dan ook per kind. Bovendien verschillen ouders in hoe ze het gedrag van hun kind ervaren. De ene ouder vindt eerder iets druk dan de andere.
In het algemeen kan druk gedrag worden onderverdeeld in drie kenmerken: overbeweeglijkheid, impulsiviteit en concentratieproblemen.

Overbeweeglijkheid

Een druk kind is voortdurend aan het bewegen (hyperactief), zoals klimmen, rennen, wiebelen, draaien en friemelen. Daarbij kan het kind ook onhandig zijn,waarbij het snel struikelt, morst, iets omgooit of ongewild dingen kapot maakt.
Een druk kind kan vaak aan één stuk doorpraten.
 

Impulsiviteit

Een druk kind handelt zonder erover na te denken. Het kind reageert meteen, zegt en doet wat in hem of haar opkomt en ziet vaak geen gevaar.Een drukkind heeft moeite met wachten op de beurt en met gedragsregels.
Bij het vertellen van een verhaal kan het kind van de hak op de tak springen.

Concentratieproblemen

Een druk kind is snel afgeleid en heeft moeite om de aandacht op één ding te richten. Opletten als er een opdracht wordt gegeven is ook moeilijk,evenals rustig nadenken. Het kind zal snel wegdromen en wil steeds iets anders.

Oorzaken van druk gedrag

Veel kinderen zijn wel eens een periode druk, bijvoorbeeld rondom hun verjaardag of bij spanningen thuis of op school. Soms kan het ook te maken hebben met de leeftijd of de ontwikkelingsfase van het kind. Wanneer een kind vaak of altijd druk is, heeft dat andere oorzaken.

Oorzaken in het kind

Druk gedrag kan in aanleg aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij een temperamentvol kind.
Een andere oorzaak kan zijn een kleine hersenbeschadiging bijvoorbeeld ten gevolge van moeilijkheden tijdens een bevalling of na een ongeluk.

Oorzaken in de omgeving waarin het kind opgroeit

Daarnaast kunnen factoren vanuit de omgeving een belangrijke rol meespelen, zoals spanningen in het gezin of op school. Ook onveiligheid en angst kunnen invloed hebben op het ontstaan van druk gedrag, evenals de manier van opvoeden.
In de praktijk is er vaak sprake van een combinatie van oorzaken.
ADHD: Alle Dagen Heel Druk
Sommige ouders van kinderen vragen zich af of hun kind misschien ADHD heeft.

ADHD staat voor:

Attention (aandacht)
Deficit (tekort)
Hyperactivity (hyperactiviteit)
Disorder (stoornis).
Bij ADHD werken de remmende systemen in de hersenen onvoldoende en hebben de hersenen moeite met het verwerken van informatie. In de praktijk is ADHD een verzamelwoord geworden voor alle kinderen met druk gedrag. Maar bij de meeste kinderen met druk gedrag is er geen sprake van ADHD.
Om er achter te komen of een kind ADHD heeft is een gespecialiseerd onderzoek nodig. Dit onderzoek vindt pas plaats als er een duidelijke aanleiding is. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn op school, omdat een kind thuis niet meer te hanteren is of omdat de ontwikkeling van het kind door zijn drukke gedrag wordt belemmerd.
Als uit onderzoek blijkt dat een kind ADHD heeft, dan kan een aanpak met medicijnen en/of gedragstherapie uitkomst bieden.

Hulp bij ADHD

Waar vind ik hulp bij ADHD
met relevante linken

Medische hulp:

Hiervoor moet je in eerste instantie bij een arts zijn, al is er niet altijd even
 veel deskundigheid bij artsen ten aanzien van ADHD.
De huisarts als eerste, daarna de de kinderpsychiater, of desnoods
 de kinderarts, kinderneuroloog, of kinderneuropsycholoog.
Voor volwassenen is een deskundige volwassenenpsychiater
nu nog de meest aangewezen persoon.
    1. Denk u dat u kind ADHD heeft
      Online Test

Wacht niet met hulp zoeken

ADHD raakt veel mensen.
Het is niet iets om je voor te schamen
of om te verbergen.
Niet afwachten
Kinderen met ADHD zijn vaak eenzaam of worden gepest, omdat ze spelletjes verstoren of te wild zijn. Ook hebben ze veel conflicten thuis en met leerkrachten op school. Veel mensen met ADHD lukt het niet een opleiding af te ronden. Ze hebben vaak moeilijkheden met het houden van werk of relaties. Ze komen bij anderen over als onattent en egocentrisch, omdat ze ongepaste opmerkingen maken of (onopzettelijk) afspraken niet nakomen.

Velen hebben faalangst, het gevoel ‘het niet goed te doen’ en ‘het niet voor elkaar te krijgen’, terwijl ze weten dat ze het kunnen. Ook hebben ze grotere kans op verslavingen, verkeersongelukken en lopen ze meer risico in aanraking te komen met criminaliteit. ADHD gaat zelden vanzelf over.

 
Wacht niet met hulp zoeken,
want met behandeling en begeleiding
is aan ADHD veel te doen.
 
 
 
Therapie helpt
De behandeling van ADHD bestaat allereerst uit psycho-educatie. Deze voorlichting over de stoornis helpt inzicht te krijgen in de verschijnselen ervan. Bij kinderen mer ADHD wordt geprobeerd het gedrag bij te sturen door de ouders te leren op een bepaalde manier om te gaan met hun kind  via Parent Management Training(PMT) of groepstherapie. Eventueel gebeurt dit in combinatie met sociale vaardigheidstraining en psychotherapie. De school wordt vaak ook betrokken in de behandeling. De behandeling kan wordengecombineerd met medicijnen.

Volwassenen hebben vaak tevergeefs geprobeerd hun leven aan te passen aan hun hyperactiviteit en concentratieproblemen.Behandeling kan er toe leiden dat de verschijnselen van ADHD verminderen. Samen met de behandelaar onderzoekt de persoon hoe hij of zij eigenschappen als originaliteit, creativiteit en intuïtie beter kan gebruiken, bijvoorbeeld in een nieuwe opleiding of baan.

Begeleiding thuis of door een soort coach kan helpen de dagen te ordenen en het huishouden,werk en relaties te organiseren. De therapie gaat ook in op stress-hantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld.

Volwassenen met ADHD en ouders van kinderen met ADHD kunnen verder veel steun en hulp hebben aan contact met lotgenoten.

Medicijnen
Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar wel de verschijnselen verminderen. Ze moeten meestal jarenlang gebruikt worden. Het meest gebruikte medicijn bij ADHD is methylfenidaat (Ritalin, Concerta). Dit medicijn helpt bij meer dan 70 procent van de kinderen en volwassenen met ADHD de onrust, impulsiviteit en concentratie-problemen
te verminderen. Ook kan het de stemmingswisselingen en agressieve uitbarstingen beperken. Andere veelgebruikte medicijnen bij ADHD zijn antidepressiva en Clonidine.
Informatie en hulp
Als u zich zorgen maakt over uw kind, uzelf of iemand anders in uw omgeving en een aantal van de beschreven verschijnselen herkent, doet u er goed aan hierover met uw huisarts of iemand van bureau Jeugdzorg te praten. Voor het stellen van de diagnose worden kinderen eventueel doorverwezen naar de kinderarts of kinderpsychiater.
Als volwassene kunt u worden doorverwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz, of Riagg) bij u in de buurt of een vrijgevestigd psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Adressen Riagg en ggz

 
 
 
Andere nuttige organisaties en adressen zijn:

*   Vereniging Balans, landelijke vereniging voor gedrags-
    en leerproblemen, voor informatie, hulp en advies.
    Tel. 030-2255051(€ 0,25 p/min.) of www.balansdigitaal.nl.

*  Impuls, Patiëntenvereniging voor volwassenen met AD(H)D
    en aanverwante stoornissen. Tel. 030-2255051(€ 0,25 p/min.)
of www.impulsdigitaal.nl.

*  ADHD Stichting, voor informatie over ADHD. Zie www.adhd.nl.

*  Netwerk ADHD bij volwassenen, voor informatie over diagnostiek,
    behandeling en behandelaars. Zie www.adhdbijvolwassenen.nl.

Stuiterend door het leven?

Stuiterend door het leven?
Alles over ADHD
Een duidelijk, informatief boek over de dagelijkse
praktijk van ADHD.
Van het de verschijnselen en oorzaken tot de behandeling.
Van diagnose tot behandeling
Wat door sommigen wordt afgedaan als een modeziekte is in werkelijkheid een hersenstoornis die, zeker bij een vroegtijdige diagnose, vaak goed te behandelen is. In heldere, toegankelijke tekst vertelt Drs. Rob Rodrigues Pereira de lezer over de verschijnselen, oorzaken en risicofactoren, het stellen van de diagnose, en het onderzoek en de behandeling van ADHD.
Deze uitgave is vooral geschreven voor ouders.
Rob Rodrigues Pereira, kinderarts sociale pediatrie, werkt al ruim twintig jaar in het Claraziekenhuis (nu MCRZ) in Rotterdam, de laatste tien jaar intensief op het gebied van ADHD en aanverwante aandoeningen. Hij is tevens coördinator van het Nederlandse Netwerk voor ADHD-kinderartsen.

Druk gedrag

Vaststellen ADHD
Druk gedrag
 
Iedereen kan wel eens heel uitgelaten zijn, maar wanneer u of uw kind doorschiet in druk
gedrag, kan er sprake zijn van ADHD.
De afkorting staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands hebben we
dit vertaald met Alle Dagen Heel Druk. Het probleem mag niet worden onderschat.
 De “Handicap” ADHD
 
Een beetje druk is wel gezellig. Dat geldt voor kinderen, dat geldt voor volwassenen.
Gangmakers zijn het, die u er prima bij kunt hebben, maar bij sommige mensen
schiet hun lichaam en hun aandacht alle kanten uit. Ze zijn nauwelijks in staat zich
even op de uitvoering van een opdracht te concentreren. Vaak leidt ADHD tot slechte
school- en werkprestaties en sociale vereenzaming, doodeenvoudig, omdat het zo
moeilijk is om met ADHD-ers om te gaan.
Vroeger dacht men dat het probleem te maken had met een kleine hersenbeschadiging.
Daarom heette ADHD toen nog Minimal Brain Damage.
Overigens toont lang niet iedereen zich even druk. Sommige mensen zijn juist heel stil,
dromerig en gedragen zich erg passief. Dat heet dan Attention Deficit Disorder (ADD).
Maar het ziektebeeld is een broertje van ADHD.
Bovendien hebben mensen met ADHD vaak ook nog andere problemen.Denk aan agressie,
angsten, ernstige stemmingswisselingen en extreem uitdagende of zelfs vijandige
ongehoorzaamheid.

ADHD of niet?
Vaststellen of een kind ADHD heeft of niet, is niet eenvoudig en kost tijd. Het onderscheid
met de normale, bij de leeftijd horende problemen. Bovendien kan het kind zich in contact
met vreemden, zoals een hulpverlener, in eerste instantie rustig en aangepast gedragen.
De situatieis dan zo nieuw en spannend dat het kind geconcentreerd het gesprek kan
volgen en opdrachten kan maken. Ook dat bemoeilijkt het stellen van de diagnose.
Wanneer ADHD niet op jonge leeftijd is herkend, is de diagnose op volwassen leeftijd
eveneens moeilijk.De hyperactiviteit is vaak wat afgenomen. maar er spelen allerlei
andere problemen, zoals relatieproblemen, depressie of angsten, waarvan de oorzaak
na al die jaren moeilijk te achterhalen is.
De diagnose
De diagnose wordt gesteld door een gespecialiseerde arts (psychiater, psycholoog)
op basis van gesprekken met en onderzoek van het kind of de volwassene zelf,
informatie van familieleden en school(rapporten).
Ook bij volwassenen met ADHD wordt voor de diagnose gekeken naar het gedrag als
kind. ADHD ontstaat namelijk vóór het zevende jaar. Verhalen van ouders, broers en
zussen en de partner zijn belangrijk, omdat iemand met ADHD zelf vaak te weinig zicht
heeft op de eigen bijdrage aan de problemen. Ook wordt vaak lichamelijk onderzoek
gedaan om andere oorzaken uit te sluiten.

Advies en informatie

ADVIES EN INFORMATIE PUNT

Vragen over ADHD bij kinderen en jongeren?
Bel De Jutters advies-en informatietelefoon: 079-3208050
Het advies en informatiepunt voor ADHD
Voor ouders, jongeren, familie, scholen, sportverenigingen, huisartsen;

iedereen die vragen heeft over ADHD bij kinderen en jongeren.

Aan wie stel je je vraag?
De hulpverlener die je deskundig antwoord geeft,

is werkzaam in het ADHD team van De Jutters.

Wanneer kun je bellen?
Op dinsdag en donderdag tussen 11.30 en 12.30 uur.
De site

Onbehandelde ADHD

ADHD heeft een grote impact
op het dagelijks functioneren van het kind,
het gezin en op school, eigenlijk op alles eromheen.
Heeft U het vermoeden dat U kind ADHD heeft,
wacht dan niet met hulp zoeken!!  
Mogelijke gevolgen van onbehandelde ADHD
Als ADHD niet wordt herkend, onderkend en behandeld, kan dat voor
het kind verstrekkende en levenslange gevolgen hebben. De gevolgen
treffen niet alleen de kinderen met ADHD zelf, maar ook hun familie en
hun verdere sociale omgeving.
Verdwijnt ADHD met het ouder worden?
ADHD is geen zuivere ontwikkelingsstoornis die er met de puberteit
‘uitgroeit’. Bij ongeveer een derde van de kinderen met ADHD
verminderen de problemen weliswaar naarmate ze ouder worden,
maar bij 30 tot 60% blijven de symptomen in meer of mindere mate
aanwezig, ook als ze volwassen zijn.
Ook al is ADHD niet te genezen, ADHD is wel effectief te behandelen.
Een behandeling van ADHD is er dan ook op gericht de symptomen
zo te verminderen dat de betrokkenen zich zo normaal mogelijk verder
kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat bij de behandeling alle levens-
gebieden voor ogen worden gehouden, zodat kinderen en jongeren met
ADHD een normaal sociaal leven kunnen leiden, een gezond gevoel van
eigenwaarde kunnen ontwikkelen en de kans krijgen op een (volwassen)
leven dat niet steeds in de weg wordt gestaan door deze stoornis.
Hoe wordt ADHD behandeld?
Als eenmaal de diagnose ADHD is gesteld, rijst de vraag hoe de ADHD
te behandelen. Het belangrijkste doel van de behandeling is het hyperactieve
en impulsieve gedrag en het gebrek aan aandacht zoveel mogelijk onder
controle te krijgen. In de voorbije jaren zijn de mogelijkheden om ADHD
doeltreffend te behandelen aanzienlijk verbeterd.
Deskundigen uit de hele wereld zijn het erover eens dat de behandeling
van ADHD moet bestaan uit verschillende elementen (ook wel multimodale
therapie genoemd).
De “twee belangrijkste pijlers” van de behandeling van ADHD zijn
 
1.
Psychotherapie, gedragstherapie, psycho-educatie en/
of pedagogische training:
– informatie en advies over ADHD aan patiënten, ouders en leerkrachten
– gedragstherapie van het kind, de jongere of de volwassene
– interventies in het gezin (gezinstherapie)
– pedagogische training van ouders
– pedagogische training van leerkrachten
2.
Gebruik van geneesmiddelen
Het gebruik van medicijnen bij de behandeling van ADHD, heeft naast
het hanteerbaarder maken van de symptomen, ook tot doel de niet-
medicinale therapie.  Ze kunnen ertoe bijdragen dat de persoon met
ADHD beter benaderbaar en aandachtiger wordt. Hoe de behandeling in
een individueel geval moet worden aangepakt, wordt vooral door de
behandelend arts bepaald.
Wanneer gedragstherapie?
Gedragstherapie wordt toegepast bij kinderen; voor volwassenen is
deze behandelvorm nog niet ontwikkeld. Het doel van een gedrags-
therapie is de gedragspatronen van hyperactiviteit, impulsiviteit en
gebrek aan aandacht af te leren en nieuwe gedragspatronen aan te
leren. Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van gedragstherapie en
medicijnen een beter effect heeft dan een gedragstherapie alleen.
Training van de ouders
De informatieverstrekking (psycho-educatie) aan de ouders is een
belangrijk element in de behandeling van ADHD. Het dagelijks omgaan
met ADHD is iets dat vooral van de ouders bijzondere gedragsstrategieën
vereist.
Waarom ook training voor leerkrachten en begeleiders?
De meeste kinderen met ADHD hebben door hun aandoening de
nodige problemen op school. Daarom is het goed ook leerkrachten en
begeleiders bij de behandeling van een kind met ADHD te betrekken.
Op school moet een kind niet alleen de leerdoelen bereiken, maar daar
vindt ook zijn sociale ontwikkeling plaats. Training op school kan behalve
de kinderen met ADHD zelf ook hun leerkrachten en medescholieren helpen
beter met ADHD om te gaan in het leven op school. In zo’n training leren
leerkrachten en begeleiders ook om tegenover kinderen en jongeren met
ADHD duidelijke gedragsregels te hanteren (bijvoorbeeld zo weinig mogelijk
afleiding, vaste structuren, duidelijke verwachtingen en een onmiddellijke en
regelmatige feedback).
Een nauw contact tussen ouders, leerkrachten, opvoeders en de arts is
wenselijk, zodat de ontwikkeling van het kind ook in de school en in het
gezin individueel beoordeelt en ondersteund kan worden. Het resultaat
van de behandeling is niet onmiddellijk zichtbaar. Zoals bij vele andere
aandoeningen is het resultaat van de behandeling het grootst, als zowel
de behandeling als de samenwerking tussen de betrokkenen over een
lange tijd en continu verloopt.
Wanneer beginnen met behandelen?
Er zijn geen algemene richtlijnen te geven wanneer een behandeling
precies moet worden begonnen. Dat is afhankelijk van de aanwezigheid
van symptomen en van de beperkingen die de betrokkene daarvan
ondervindt.
Welke therapie voor wie op welk moment nodig is, kan alleen de
behandelend arts, na goed onderzoek, beslissen. In het algemeen kan in
ieder geval gezegd worden dat de gedrags- problemen zo vroeg mogelijk
worden behandeld, om een ongunstige ontwikkeling voor het kind en de
gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomenl. Bewust en verantwoord
omgaan met een medicamenteuze behandeling is heel belangrijk.
De medicatie is geïndiceerd bij kinderen vanaf 6 jaar.

Gevolgen van druk gedrag

De opvoeding van een kind met druk gedrag is geen gemakkelijke opgave. Een druk kind is moeilijker te sturen dan andere kinderen. Van de ouders vraagt dit meestal veel energie. Andere mensen geven u misschien talloze

adviezen waardoor u het gevoel kunt krijgen dat het uw schuld is of dat u iets verkeerd doet. Een ouder van een druk kind voelt zich vaak machteloos.

Ook druktemakers hebben het zelf niet makkelijk. Ze kunnen hun druk gedrag meestal zelf niet onder controle krijgen, hoe goed ze ook hun best doen. De omgeving vindt het kind vaak raar of vervelend. Leeftijdsgenootjes ontlopen het kind, worden kwaad of lachen het uit. Omdat drukke kinderen nogal eens moeite hebben zich aan de groep aan te passen hebben ze vaak niet veel vriendjes.

Door de overbeweeglijkheid, concentratieproblemen en impulsiviteit kunnen er leermoeilijkheden ontstaan. Drukke kinderen hebben vaker problemen met het geheugen, het begrijpen en spreken van taal, de ruimtelijke oriëntatie (ze verwarren bijvoorbeeld links en rechts) en het waarnemen van kleine verschillen. Door eenmatige motoriek schrijven ze vaak slordig. Hun intelligentieniveau is in de meeste gevallen normaal.

 

Omgaan met druk gedrag

Het leren omgaan met het drukke gedrag van uw kind gaat niet vanzelf. Druk gedrag is te beïnvloeden, maar er is wel veel tijd en geduld voor nodig. Dat komt omdat drukke kinderen veel tijd nodig hebben om te wennen aan veranderingen.

Positieve benadering
Drukke kinderen krijgen vaak minder complimentjes dan andere. Toch is het voor drukke kinderen juist heel belangrijk dat ze veel steun en waardering krijgen. De meeste aandacht gaat vaak naar het lastige gedrag, waardoor dit gedrag veelal versterkt wordt. Bovendien geeft het kinderen het gevoel dat ze niets kunnen, nooit iets goed doen en door niemand worden gewaardeerd. Het is dus heel belangrijk om te letten op wat je kind wel goed doet en daar iets aardigs over te zeggen.

Negeer zoveel mogelijk het negatieve gedrag, ook al kost dat extra moeite. Dat is goed voor het zelfvertrouwen van uw kind.

Structuur
Drukke kinderen hebben meer leiding en regelmaat nodig dan andere kinderen. Zonder stevig houvast is hun wereld een grote chaos. Dat geeft veel onrust en onzekerheid. Structuur is daarom heel belangrijk. Breng orde en regelmaat aan in de wereld van uw kind. Het kind weet waar hij aan toe is en dat geeft rust en een gevoel van veiligheid.

Regels
Alle kinderen, maar vooral drukke kinderen, hebben behoefte aan eenvoudige regels en duidelijke grenzen.
Het is daarbij heel belangrijk om uw kind telkens weer aan te moedigen als het zich aan de regels houdt.

Om de opvoeding van een druk kind vol te kunnen houden, moet ustevig in uw schoenen staan. Vooral in het begin zal uw kind protesteren tegen een nieuwe aanpak en nieuwe regels. Hij of zij zal zich nog drukker, beweeglijker en ongehoorzamer gedragen. Op dat moment is het belangrijk dat u vasthoudt aan uw plan en u niet van de wijs laat brengen. Verwacht niet meteen grote resultaten. Blijf positief en kijk naar de dingen die goed gaan. Dat maakt volhouden makkelijker.

Informatie en hulp

Als u zich zorgen maakt over uw kind, uzelf of iemand anders in uw omgeving en een aantal van de beschreven verschijnselen herkent, doet u er goed aan hierover met uw huisarts of iemand van bureau Jeugdzorg te praten. Voor het stellen van de diagnose worden kinderen eventueel doorverwezen naar de kinderarts of kinderpsychiater.
Meer informatie
NIZW
Voor meer achtergrondinformatie kunt u de brochure ‘Drukke kinderen’ bestellen.

De brochure is te bestellen bij:

NIZW Uitgeverij, telefoonnummer: (030) 230 66 07

of e-mail:bestel@nizw.nl

Brochure:

Drukke kinderen

Bestelnummer: E234852

Prijs per stuk: € 5,- (inclusief verzendkosten)

Levertijd: 5-7 werkdagen

Balans

Informatie over ADHD is beschikbaar bij Balans, landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Hulp en informatietelefoon, bereikbaar op werkdagen van 9.30 – 13.00 uur.
Telefoon: 0900 20 20065
Bestellen folders/ boeken telefoon: (030) 225 50 51

Opvoedtelefoon

De opvoedtelefoon biedt ouders een luisterend oor, advies en informatie.
De opvoedtelefoon kan ook informatie geven over opvoedbureaus en pedagogische spreekuren in de eigen regio.

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Op maandag, dinsdag en woensdag ook van 19.00 – 21.30 uur.
Telefoon: 0900 – 821 22 05 (22 eurocent per minuut).

Vaststellen ADHD- Druk gedrag

edereen kan wel eens heel uitgelaten zijn, maar wanneer u of uw kind doorschiet  in druk gedrag, kan er sprake zijn van ADHD.

De afkorting staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.In het Nederlands hebben we dit vertaald met Alle Dagen Heel Druk.

Het probleem mag niet worden onderschat.

De “Handicap” ADHD

Een beetje druk is wel gezellig.Dat geldt voor kinderen, dat geldt voor volwassenen.Gangmakers zijn het, die u er prima bij kunt hebben, maar bij sommige mensenschiet hun lichaam en hun aandacht alle kanten uit. Ze zijn nauwelijks in staat zich even op de uitvoering van een opdracht te concentreren. Vaak leidt ADHD tot slechte school- en werkprestaties en sociale vereenzaming, doodeenvoudig, omdat het zo moeilijk is om met ADHD-ers om te gaan.

Vroeger dacht men dat het probleem te maken had met een kleine hersenbeschadiging. Daarom heette ADHD toen nog Minimal Brain Damage.

Overigens toont lang niet iedereen zich even druk. Sommige mensen zijn juist heel stil, dromerig en gedragen zich erg passief. Dat heet dan Attention Deficit Disorder (ADD), maar het ziektebeeld is een broertje van ADHD.Bovendien hebben mensen met ADHD vaak ook nog andere problemen. Denk aan agressie, angsten, ernstige stemmingswisselingen en extreem uitdagende of zelfs vijandige ongehoorzaamheid.

ADHD of niet?
Vaststellen of een kind ADHD heeft of niet, is niet eenvoudig en kost tijd. Het onderscheid met de normale, bij de leeftijd horende problemen. Bovendien kan het kind zich in contact met vreemden, zoals een hulpverlener, in eerste instantie rustig en aangepast gedragen. De situatie is dan zo nieuw en spannend dat het kind geconcentreerd het gesprek kan volgen en opdrachten kan maken. Ook dat bemoeilijkt het stellen van de diagnose.

Wanneer ADHD niet op jonge leeftijd is herkend, is de diagnose op volwassen leeftijd eveneens moeilijk.
De hyperactiviteit is vaak wat afgenomen. maar er spelen allerlei andere problemen, zoals relatieproblemen, depressie of angsten, waarvan de oorzaak na al die jaren moeilijk te achterhalen is.
De diagnose
De diagnose wordt gesteld door een gespecialiseerde arts (psychiater, psycholoog) op basis van gesprekken met en onderzoek van het kind of de volwassene zelf, informatie van familieleden en school(rapporten).

Ook bij volwassenen met ADHD wordt voor de diagnose gekeken naar het gedrag als kind. ADHD ontstaat namelijk vóór het zevende jaar. Verhalen van ouders, broers en zussen en de partner zijn belangrijk, omdat iemand met ADHD zelf vaak te weinig zicht heeft op de eigen bijdrage aan de problemen. Ook wordt vaak lichamelijk onderzoek gedaan om andere oorzaken uit te sluiten.

ADHD Behandlcentrum

Behandelcentrum ADHD
te Capelle aan den IJssel
Een kind met ADHD…
Veel ouders die er mee geconfronteerd worden hebben moeite
om de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling te vinden
of te kiezen. Er zijn wachtlijsten en lang niet altijd beantwoord
de geboden zorg aan de verwachtingen van de ouders.
Met de oprichting van het nieuwe ADHD Behandelcentrum te
Rotterdam proberen zij een brug te slaan tussen patiënt en
hulpverlener met als doel om uitstekende zorg te bieden met
het accent op continuïteit en doelmatigheid.
“Ontplooiing in plaats van ontsporing” is het leidende principe.
De organisatie van het gehele traject vanaf diagnostiek
tot en met behandeling en begeleiding wordt door één behandelteam
gewaarborgd met één verantwoordelijke hoofdbehandelaar. Er wordt
alleen doorverwezen in geval van zeer gecompliceerde problematiek.
Door zorg op maat aan te bieden kunnen ouders met hun kind op één
goed op elkaar ingespeeld team terugvallen.
Een kind met ADHD heeft veel steun uit de omgeving nodig om tot
prestaties te kunnen komen. Tijdige diagnose en behandeling zijn
daarbijerg belangrijk.
Ook de leerkracht moet op de hoogte zijn en actief meewerken.
Een diagnose ADHD en behandeling zijn cruciaal
om deze medewerking te verkrijgen.