Hulp bij ADHD

Waar vind ik hulp bij ADHD
met relevante linken

Medische hulp:

Hiervoor moet je in eerste instantie bij een arts zijn, al is er niet altijd even
 veel deskundigheid bij artsen ten aanzien van ADHD.
De huisarts als eerste, daarna de de kinderpsychiater, of desnoods
 de kinderarts, kinderneuroloog, of kinderneuropsycholoog.
Voor volwassenen is een deskundige volwassenenpsychiater
nu nog de meest aangewezen persoon.
  1. Behandelen en advies bij ADHD
   Vaststellen ADHD kost tijd
   Advies en informatie
   Onbehandelde ADHD
   ADHD Behandelcentrum
   Denk u dat u kind ADHd heeft
   Online Test

Lees meer

ADHD Behandlcentrum

Behandelcentrum ADHD
te Capelle aan den IJssel
Een kind met ADHD…
Veel ouders die er mee geconfronteerd worden hebben moeite
om de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling te vinden
of te kiezen. Er zijn wachtlijsten en lang niet altijd beantwoord
de geboden zorg aan de verwachtingen van de ouders.
Met de oprichting van het nieuwe ADHD Behandelcentrum te
Rotterdam proberen zij een brug te slaan tussen patiënt en
hulpverlener met als doel om uitstekende zorg te bieden met
het accent op continuïteit en doelmatigheid.
“Ontplooiing in plaats van ontsporing” is het leidende principe.
De organisatie van het gehele traject vanaf diagnostiek
tot en met behandeling en begeleiding wordt door één behandelteam
gewaarborgd met één verantwoordelijke hoofdbehandelaar. Er wordt
alleen doorverwezen in geval van zeer gecompliceerde problematiek.
Door zorg op maat aan te bieden kunnen ouders met hun kind op één
goed op elkaar ingespeeld team terugvallen.
Een kind met ADHD heeft veel steun uit de omgeving nodig om tot
prestaties te kunnen komen. Tijdige diagnose en behandeling zijn
daarbijerg belangrijk.
Ook de leerkracht moet op de hoogte zijn en actief meewerken.
Een diagnose ADHD en behandeling zijn cruciaal
om deze medewerking te verkrijgen.

Lees meer

ADHD-kinderen gebaat bij getrainde ouders

ADHD-kinderen gebaat bij getrainde ouders

Kinderen met ADHD hebben er baat bij als hun ouders een oudertraining
volgen. Ze worden minder ongehoorzaam,
vertonen minder opstandig gedrag
en hebben minder
driftbuien en angst- en stemmingsklachten. Dat blijkt uit
onderzoek van Barbara van den Hoofdakker waarbij zij 94 kinderen tussen vier en
twaalf jaar met ADHD en gedragsproblemen onderzocht.

Gedrag belonen

Ouders van kinderen met ADHD zijn vaak geneigd negatief gedrag te bestraffen.
Dat wordt in de oudertraining doorbroken. Ouders leren hoe ze het best op ongewenst
gedrag kunnen reageren, maar vooral ook hoe ze positief gedrag van hun kind kunnen
stimuleren.

Minder stress

Naast de verbetering bij het kind, neemt ook de hoeveelheid stress bij de ouders neemt af.
Maar op dit punt biedt oudertraining geen meerwaarde boven de reguliere zorg, want ook
in de groep die alleen reguliere zorg kreeg, nam de stress bij de ouders af.

Andere stoornissen

Wanneer het kind naast ADHD ook andere stoornissen heeft, zoals een gedragsstoornis,
of een angst- of stemmingsstoornis, biedt de oudertraining geen duidelijke meerwaarde.
Oudertraining wordt in Nederland al enige jaren aangeboden, maar de effectiviteit ervan
was in ons land nog nooit onderzocht.

Oudertraining effectief voor kinderen met ADHD
Proefschrift
Op 7 oktober 2009 promoveert Barbara van den Hoofdakker
(Accare UCKJP, manager Inhoudelijke Zaken) op het proefschrift: Gedragstherapeutische
oudertraining voor kinderen met ADHD,
Effectiviteit in de klinische praktijk en voorspellers van behandelresultaat.
Oudertraining effectief voor kinderen met ADHD

Interview spreker Symposium Lianne van der Veen
Opvoeden met het vergrootglas
Advies voor ouders van kinderen met PDD-NOS en/ofADHD

Lees meer

Informatief online programma

Drie op de honderd Nederlandse kinderen worstelen met ADHD. Het informeren van kinderen over hun aandoening is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, heeft daarom een online psycho-educatieprogramma ontwikkeld voor kinderen met ADHD van 6 tot 8 jaar:

ADHD voor kids.nl

Visueel prikkelende en stimulerende psycho-educatie
Met ADHD voor kids komt het kind in drie fasen meer te weten over ADHD. Vijf vrolijke dieren leiden het kind in de eerste fase langs educatieve spelletjes en leggen uit wat ADHD precies is. In het tweede deel vertellen bekende en onbekende Nederlanders met ADHD hoe zij deze aandoening ervaren en benadrukken ook positieve aspecten van ADHD. Zo wordt het zelfbeeld van een kind positief beïnvloed. De laatste fase draait om herkenning en acceptatie. In korte tijd leert het kind meer over ADHD en over zichzelf!

Het programma is zeer geschikt als ondersteuning bij de behandeling van ADHD door psychologen, orthopedagogen en remedial teachers. Ook kun

Lees meer

Wegwijzer ADHD Wat nu

ADHD?! Wat nu?
Wanneer er een vermoeden is van ADHD bij uw kind, breekt er voor u als ouders een onzekere periode aan.
In dit boek vindt u praktische en toegankelijke informatie ove het diagnosetraject en wat er verandert wanneer
de diagnose ADHD daadwerkelijk wordt gesteld.
Enkele van de onderwerpen en vragen die aan de orde komen zijn:
Wat is ADHD?
Acceptatie en verwerking.
Hoe vertel ik het mijn kind?
Hoe kan ik mijn kind ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden?
Verschillende soorten behandeling.
Wel/geen medicatie.
Hoe gaan we om met ADHD (op school)?
Hoe zit het financieel?
Auteur : Drs. Bernadetee Goede & Drs. Sylvia van ‘t hof

Lees meer

Integrale vroeghulp

Ons kind ontwikkelt zich anders. Er klopt iets niet, maar wat?

 • Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat niet?
 • Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo?
 • De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe moet, omdat hij één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we daarmee?
 • We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?

Herkenbare vragen?
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Ga voor meer informatie over de werkwijze naar integralevroeghulp.nl
Het consultatiebureauteam verwijst de ouder/verzorger indien nodig door.

Lees meer

Tips voor leerkrachten door Mirjam Blanken

Website van:

Juf Mirjam Blanken

Afgestudeerd!! – maandag 29 januari 2007

Via haar website wil zij de kennis die bij (aankomende) leerkrachten

aanwezig is vergroten. Kennis van de achtergronden van ADHD

kan een verandering in de houding van leerkrachten tegenover

ADHD-kinderen teweeg brengen. Haar website is bedoeld voor

leerkrachten die zich willen verdiepen in de achtergronden van

ADHD en op zoek zijn naar een bruikbare handleiding voor hun

omgang met deze kinderen.

Maar bovenal hoop zij dat de informatie op deze website uiteindelijk

ten goede zal komen aan kinderen met ADHD in de klas. Zij hoop

dat deze kinderen beter begrepen zullen worden, waardoor het

onderwijs, nog meer dan tot nu toe, ook op hun instructie

behoeften en ondersteuningsbehoeften afgestemd kan worden.

Site: Juf Mirjam over ADHD

Alle informatie van deze site in boekvorm! – vrijdag 8 augustus 2008

Lees meer

Aanpassingen in de klas voor kinderen met ADHD

Een zwakke aandachtsregulatie?
Geef het kind een bank vooraan in de klas (dan zijn er minder afleidende prikkels binnen zijn blikveld).
Zoek geregeld even (oog)contact met de leerling.
Deel een opdracht op in kleine deeltaakjes.
Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een complimentje.
Stel hiermee korte-termijndoelen die bereikbaar zijn.
Geef het kind extra tijd om iets af te maken.
Geef één opdracht tegelijk.
Leer een kind zichzelf te instrueren tijdens het werk.
Gebruik hierbij ter ondersteuning bijvoorbeeld plaatjes of stickers op de bank.
Geef duidelijke, concrete en korte instructies.
Vraag het kind de instructies te herhalen, om te controleren of alles goed is overgekomen.
Hoge impulsiviteit?
Bereid het kind voor op vrije situaties door afspraken te maken over gewenst gedrag.
Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral hoe het wél moet.
Wees altijd prompt met afwijzing of beloning van gedrag.
Vergeet niet complimentjes te geven als het goed gaat.
Maak goede afspraken over de manier waarop het kind aandacht mag vragen (vinger opsteken bijvoorbeeld).
Spreek duidelijk af welk gedrag gewenst is en wanneer en help het kind de betreffende situatie te herkennen.
Motorische onrust?
Sta geregeld even motorische activiteit toe (even rennen, even uit de bank).
Spreek af wanneer motorische onrust niet gewenst is en wijs het kind op deze afspraak.
Geef vaak even een korte pauze tussen opdrachtjes waarin motorische activiteit wordt toegestaan.
Lage motivatie?
Maak geregeld een aanmoedigende opmerking.
Zoek naar gedrag waarvoor je een compliment kunt geven.
Stel duidelijke, concrete eisen aan de werkhouding.
Probeer niet boos te worden maar leg geregeld uit welk gedrag je graag wilt zien.
Vat af en toe nog even samen wat je van het kind verwacht (tussentijdse instructie).
Zoek contact met het kind en wissel een blik van verstandhouding.
Let op of het kind gefrustreerd of vermoeid raakt; misschien was de opdracht te zwaar of nam de taak teveel tijd in beslag.
Verwoord de emoties van het kind (agressie, angst, verdriet) en geef daarmee erkenning en begrip.
Vertel het kind hoe het kan aangeven dat het zich boos of gefrustreerd voelt.
Moeite met zelfstandig werken ?
Geef veel structuur.
Help het kind zichzelf te structureren.
Ondersteun het kind bij het plannen d.m.v. plaatjes en werkschema’s die samen zijn opgesteld.
Werk bij voorkeur met een agenda of een rooster.
Geef het kind voldoende tijd om zijn werk netjes te kunnen verzorgen.
Geef geen complexe opdrachten maar steeds één opdracht tegelijk.
Geef het kind een compliment als het een opdracht heeft uitgevoerd.
Zoek compensatie voor bijvoorbeeld zwakke fijne motoriek door te werken met de computer.
Moeite met sociaal functioneren ?
Leg een kind uit wat er is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan leren van die ervaring.
Het is vaak te moeilijk voor het kind om zelfstandig te ordenen wat er gebeurde.
Leg het kind uit wat anderen van hem verwachten.
Geef complimenten voor geslaagde sociale interactie.
Spreek zo nu en dan voor de pauze af, met wie het kind gaat spelen.
Structureer vrije situaties voor het kind.

Lees meer

Sportkanjers

Sportkanjers, niemand staat buitenspel

Sportkanjers zet zich nadrukkelijk in voor bijzondere kinderen
(ADHD, PDD-NOS, ODD-CD etc) in de sport.
Ze streven ernaar dat niemand buitenspel staat.
Het is hun bekend dat bijzondere kinderen het niet altijd
makkelijk hebben in de sportvereniging.
Vaak durven ze niet meer of ze mogen niet meer
 lid te zijn van een sportvereniging.
 Ze hebben veel overleg met ouders van bijzondere kinderen en dan
 komt het ook op kosten voor specifieke ondersteuning van kinderen.
Niet zelden zijn ouders niet volledig op de hoogte van de mogelijkheden
 om de juiste zorg in te kopen. In veel gevallen is het PGB een mooie
 voorziening om gebruik van te maken.
Sportkanjers wil ouders ondersteunen bij het aanvragen van een PGB.

Lees meer

Hoeveel Persoon Gebonden Budget krijgt u in 2013

Vanaf 2015 is de gemeente waarin u woont verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging.

Bovendien krijgen gemeenten daarvoor maar driekwart van het budget wat nu beschikbaar is. Een forse bezuiniging dus. Dit alles kunnen we lezen in het nieuwe regeerakkoord. Of gemeenten straks verplicht zijn ook een persoonsgebonden budget (PGB) aan te bieden is nog onduidelijk.

Tot 2015 blijft begeleiding, kortdurend verblijf en verzorging in de AWBZ. Toch worden er de nodige ingrijpende veranderingen doorgevoerd.

Wat gaat er veranderen? Wijzigingen vanaf 2013:

 • Ook nieuwe mensen die recht hebben op AWBZ-zorg kunnen vanaf 2013 weer een PGB aanvragen, míts zij voldoen aan de 10-uursmaatregel.

  Door de ongunstige manier van tellen zullen alleen mensen die heel veel zorg nodig hebben nog in aanmerking komen voor een PGB. Voor het berekenen van die 10 uur zorg wordt het gemiddelde aan uren van de klasse aan ” begeleiding individueel’ genomen. Een dagdeel ‘Begeleiding groep’ mag maar worden meegeteld als 1 uur. En ‘Kortdurend verblijf’ wordt helemaal niet meegeteld. Hebben meerdere gezinsleden een PGB, dan mogen de uren bij elkaar opgeteld worden.
  Let op: de 10-uursmaatregel geldt niet voor budgethouders die ook een indicatie hebben voor persoonlijke verzorging of verpleging.

 • Voldoet uw kind niet aan bovengenoemde maatregel dan moet de AWBZ-zorg in de vorm van zorg in natura worden geleverd door het zorgkantoor. Het is dan niet mogelijk om zelf een zorgverlener te kiezen.

Wijzigingen vanaf 2014:

 • In 2014 geldt de 10-uursmaatregel voor iedereen met een PGB voor ‘Begeleiding individueel’, ‘Begeleiding groep’ en/of ‘Kortdurend Verblijf’. Dus ook voor bestaande budgethouders die nu al een PGB hebben. Heeft u ook recht op persoonlijke verzorging of verpleging, dan geldt de 10-uursmaatregel niet.

Trekkingsrecht uitgesteld

Eerder was er sprake van dat het trekkingsrecht in 2013 zou worden ingevoerd. Het PGB-budget wordt dan niet meer op de rekening van de budgethouder gestort, maar een instantie gaat het beheren en uw zorgverleners uitbetalen. Deze maatregel is voorlopig uitgesteld.

Harde bezuinigingen

Balans maakt zich grote zorgen over de harde bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet. Nieuwe aanvragers van AWBZ-zorg en – vanaf 2014 – ook bestaande budgethouders zullen de komende jaren door de 10-uursmaatregel veelal afhankelijk blijven van het aanbod van natura-zorg.
Hiervan weten we dat er in de praktijk nog steeds onvoldoende aanbod beschikbaar is. De zorg die er wel is, sluit veelal niet aan bij de zorgvraag van kinderen en ouders uit de Balansdoelgroep. We blijven ons samen met collega-organisaties hard maken voor passende zorg.

 

 

Lees meer